201/2003 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 27. června 2003

 

o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso,

králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu

a maso volně žijící zvěře

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:

 

(...)

 

Příloha 1

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY VÝROBY A UVÁDĚNÍ

ČERSTVÉHO DRŮBEŽÍHO MASA DO OBĚHU

 

VII

Požadavky na hygienu porážení a na manipulaci s čerstvým masem

 

33. Do porážkových prostorů může být přesunuta pouze živá drůbež, která musí být po přesunu poražena ihned po omráčení s výjimkou případů porážení podle náboženského rituálu.

 

Příloha 2

PODNIKY S MALOU KAPACITOU

 

II

Zvláštní podmínky pro schválení jatek s malou kapacitou

 

11. Zvířata, která vstoupila do prostoru porážky, musí být neodkladně po omráčení poražena, kromě případů porážení podle náboženského rituálu.

 

 

 

Schváleno (Vydáno): 27.06.2003 Účinnost od: 11.07.2003

Uveřejněno v č. 72/2003 Sbírky zákonů na straně 3792

 

Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 2, § 15, 16, § 21 odst. 4, § 24, 25

a 31 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení

ČR k EU v platnost.

Ustanovení § 34 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu

smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.