202/2003 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 27. června 2003

 

o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso,

masné polotovary a masné výrobky

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:

 

§ 10

 

(1) Krajská veterinární správa může

a)      v rámci limitu porážení nejvýše 1 000 VDJ ročně souhlasit s překročením limitu porážení ne více než 20 VDJ týdně, jde-li o porážení jehňat a kůzlat v období před náboženskými svátky, a to za předpokladu, že je porážce přítomen úřední veterinární lékař, že jsou dodržovány hygienické požadavky a že maso nebylo před uvedením do oběhu zmrazeno,

b)     v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a s přílohou č. 2 k této vyhlášce povolit zmírnění požadavků pro bourárny, které nejsou umístěny ve schváleném podniku, pokud nevyrábějí týdně více než 5 t vykostěného masa, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa. Pro bourání a skladování masa v těchto bourárnách platí požadavky uvedené v části V, části VII (bodě 38), části IX s výjimkou požadavku na teplotu v místnosti, v níž se maso bourá, a části X (bodě 48) přílohy č. 1 k této vyhlášce,

c)     v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a v souladu s částí I přílohy č. 1 k této vyhlášce povolit zmírnění požadavků pro chladírenské nebo mrazírenské sklady o kapacitě do 3,5 t, pokud se v nich skladují jen balené maso a další potraviny.

 

(2) Maso získané v podnicích, uvedených v § 9 a v odstavci 1, které bylo posouzeno jako poživatelné, nesmí být označeno razítkem oválného tvaru, jímž se označuje zdravotní nezávadnost, ani jiným razítkem, které by mohlo být s uvedeným razítkem zaměněno. Označuje se způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu; toto označení však není nezbytné, jde-li o bourané nebalené maso.

 

 

Příloha 1

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY VÝROBY A UVÁDĚNÍ

ČERSTVÉHO MASA DO OBĚHU

 

VII

Hygiena porážení zvířat, bourání masa a manipulace s ním

 

32. Vykolení musí být provedeno neprodleně a ukončeno nejpozději do 45 minut po omráčení zvířete, anebo, v případě porážky podle náboženského rituálu, během 30 minut po vykrvení. Plíce, srdce, játra, ledviny, slezina a mezihrudí mohou být vyjmuty nebo ponechány v přirozeném spojení s jatečně opracovaným tělem. Jsou-li tyto orgány odděleny, musí být očíslovány nebo jiným způsobem označeny tak, aby bylo možno zjistit, ke kterému jatečně opracovanému tělu náležejí; to platí i pro hlavu, jazyk, zažívací ústrojí a jiné části zvířete požadované k prohlídce. Uvedené části musí být až do skončení prohlídky ponechány v blízkosti jatečně opracovaného těla; pokud však penis nevykazuje patologické příznaky nebo změny, může být odstraněn ihned. Ledviny musí být u všech druhů zvířat vyjmuty z tukového obalu, u skotu, prasat a lichokopytníků musí být odstraněno i ledvinové pouzdro.

 

 

Schváleno (Vydáno): 27.06.2003 Účinnost od: 11.07.2003

Uveřejněno v č. 72/2003 Sbírky zákonů na straně 3828

 

Pozn.: Ustanovení § 18 až 21, § 28 a § 37 až 40 nabývají účinnosti

dnem, kterým vstoupí smlouva o přistoupení ČR k EU

v platnost.

Ustanovení § 43 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu

smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.