Zákon č. 204/1932 Sb.
Národního shromáždění
o úsporných opatřeních personálních

viz § 7 a § 22 lit. b) a d)

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 28.12.1932 
Účinnost od: 01.01.1933 
Zrušeno: 01.01.1938 předpisem 267/1937 Sb.
 
Pozn.: ust. §§ 1 až 9 kromě § 6 odst. 4 pozbývají účinnosti dnem 
    31.12.1934; 


204/1932 Sb. - poslední stav textu:

.§ 1-8      Díl I Srážky z platů
 .§ 9       Díl II Vánoční příspěvek
 .§ 10-20     Díl III Změna některých předpisů o 
            odpočivných (zaopatřovacích) platech
 .§ 21-26     Díl IV Všeobecná ustanovení
 .§ 27-29     Díl V Závěrečná ustanovení                Díl I
             Srážky z platů

                § 1

   Z platu presidenta republiky stanoveného zákonem ze dne
12. srpna 1921, č. 290 Sb. z. a n., se sráží 150.000 Kč a z peníze
určeného týmž zákonem na výdaje jeho úřadu 350.000 Kč. 

                § 2

   (1) Z platů členů obou sněmoven Národního shromáždění podle
§ 1 zákona ze dne 18. března 1921,
č. 115 Sb. z. a n., se sráží ...................... 10 %

a z dalších platů

předsedů obou sněmoven Národního shromáždění
podle § 3 zmíněného zákona ........................ 15 %

a místopředsedů obou sněmoven Národního shromáždění
podle § 2 téhož zákona ............................ 10 %.

   (2) Z příjmů příslušejících guvernéru
Podkarpatské Rusi se sráží ........................ 15 %. 

                § 3

   Z příjmů příslušejících předsedovi vlády a ostatním členům
vlády podle zákonů ze dne 20. prosince 1918, č. 94 Sb. z. a n., a
ze dne 15. dubna 1920, č. 317 Sb. z. a n., se sráží 15 %. 

                § 4

   (1) Státním úředníkům se slušným stanoveným pro úředníky mimo
platové  stupnice a soudcům mimo skupiny se sráží 15 % z
úhrnkových stálých služebních příjmů.

   (2) Z aktivních ostatních státních zaměstnanců se sráží,
činí-li srážková základna

nad 9.000 Kč až včetně 10.800 Kč .................  3 %
 " 10.800 Kč "  "  12.600 Kč .................  5 %
 " 12.600 Kč "  "  14.400 Kč .................  9 %
 " 14.400 Kč ..................................... 10 %
srážkové základny.

   (3) Srážkovou základnu podle  odstavce 2 tvoří pensijní
základna; není-li určena, stanoví srážkovou základnu vláda k
návrhu příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministerstvem
financí.

   (4) Zaměstnanci nesmí po srážce zůstati na srážkové základně
méně, než zůstane zaměstnanci s nejvyšší srážkovou základnou, pro
niž je stanoveno nejblíže nižší srážkové procento, popřípadě není
srážka stanovena vůbec.

   (5) Z vedlejších stálých služebních příjmů zaměstnanců, na
které se vztahuje ustanovení odst. 2, se sráží 15 %, převyšuje-li
souhrn služebního platu a těchto vedlejších příjmů nejvyšší
služební plat úředníka nejvyšší platové stupnice  stejného stavu
rodinného. Vedlejšími stálými služebními příjmy jsou příjmy, které
zaměstnanci plynou vedle služebního platu a jiných příjmů srážkou
podle odstavce 2 již dotčených podle platového zákona ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., nebo podle předpisů na
základě § 210, odst. 1, téhož zákona vydaných, jakož i pravidelné
přídavky a odměny jakéhokoliv  druhu, pokud nejsou náhradou
služebních výloh.

   (6) Ustanovení § 14 zákona ze dne 13. února 1919, č. 78 Sb.
z. a n., o platech profesorů vysokých škol, neplatí, pokud jde o
srážky podle tohoto zákona. 

                § 5

   Základny pro vyměřování pensijního příspěvku a pojistného
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., o
nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, se tímto zákonem
nemění. 

                § 6

   (1) Z odpočivných (zaopatřovacích) platů státních zaměstnanců
a jejich pozůstalých se sráží, činí-li srážková základna

nad 9.000 Kč až včetně 12.600 Kč .................  5 %
 " 12.600 Kč "  "  14.400 Kč .................  8 %
 " 14.400 Kč "  "  33.600 Kč ................. 10 %
 " 33.600 Kč "  "  49.800 Kč ................. 12 %
 " 49.800 Kč ..................................... 15 %
srážkové základny.

   (2) Srážkovou základnu tvoří celkové odpočivné (zaopatřovací)
platy bez přídavků na děti, výchovného a doplňovacího přídavku
ženatých. Příspěvky na výchovu se posuzují odděleně od vdovské
pense.

   (3) Ustanovení § 4, odst. 4, a ustanovení § 5 o pojistném,
platí stejně.

   (4) Den 1. ledna 1933 stanovený v § 10  zákona ze dne
20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a
zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a
učitelů, jakož i pozůstalých po nich, a v předpisech jemu
odpovídajících, nahrazuje se dnem 1. ledna 1935. U osob, jichž se
týká toto ustanovení, odpadá srážka stanovená v odstavci 1. 

                § 7

   (1) Z doplňků kongruy duchovenstva kongruálních církví a
náboženských společností státem uznaných případně recipovaných
(§ 1 zákona ze dne 25. června 1926, č.122 Sb. z. a n.) se sráží,
činí-li pensijní základna (§ 2 téhož zákona)

nad 9.000 Kč až včetně 10.800 Kč .................  3 %
 " 10.800 Kč "  "  12.600 Kč .................  5 %
 " 12.600 Kč "  "  14.400 Kč .................  9 %
 " 14.400 Kč ..................................... 10 %
srážkové základny.

   (2) Z celkových odpočivných (zaopatřovacích) příjmů těchto
duchovních a pozůstalých po nich bez výchovného (§ 2 zákona č.
122/1926 Sb. z. a n.) se sráží, činí-li

nad 9.000 Kč až včetně 12.600 Kč .................  5 %
 " 12.600 Kč "  "  14.400 Kč .................  8 %
 " 14.400 Kč ..................................... 10 %.

Příspěvky na výchovu se posuzují odděleně od vdovské pense.

   (3) Církvím a náboženským společnostem zákonně uznaným před
účinností zákona č. 122/1926 Sb. z. a n., avšak nekongruálním, se
sníží v roce 1933 a 1934 poměrně paušální dotace, přičemž se jinak
zachovávají zásady § 5, odst. 1 a 2, téhož zákona; v případech
§ 5, odst. 3, uvedeného zákona se doplatky dotace sníží o srážky
podle ustanovení předcházejícího odstavce.

   (4) Ustanovení § 4, odst. 4, § 5 a § 6, odst. 4, platí
obdobně. 

                § 8

   (1) Odpočivné (zaopatřovací) platy  státních zaměstnanců a
pozůstalých po nich, zbývající po srážce pole § 6, se snižují po
dobu povoleného pobytu mimo území republiky Československé

z částky do 24.000 Kč ročně          o 10 %,
z další části odpočivného (zaopatřovacího)
platu nad 24.000 Kč ročně           o 15 %,

nikoliv však pod nejnižší výměru stanovenou v příslušném pensijním
předpise. Příspěvky na výchovu se posuzují odděleně od vdovské
pense.

   (2) Snížení podle tohoto paragrafu neplatí pro dočasný pobyt
mimo území republiky, který nepřesahuje v jednom roce dobu dvou
měsíců. Pro počítání doby i snížení výplaty podle tohoto paragrafu
jsou rozhodnými dny odchodu z území republiky a dny návratu.

   (3) Po dobu snížení podle odstavce 1 odpadá snížení stanovené
v § 7 zákona č. 70/1930 Sb. z. a n. a v ustanoveních jemu
odpovídajících. 

                 Díl IV
           Všeobecná ustanovení

               § 21

   Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí všichni
zaměstnanci státu, ústavů, podniků a fondů státních nebo státem
spravovaných, ať jde o služební poměr veřejnoprávní či smluvní. 

               § 22

   Ustanovení tohoto zákona platí i pro

   a) učitele, jichž se týče zákon ze dne 24. června 1926, č.
104 Sb. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva
obecných a občanských škol (učitelský zákon),

   b) profesory  diecesních  učilišť  theologických  (§ 211
platového zákona),

   c) nestátní profesory  středních škol, učitelských ústavů a
jiných vyšších učilišť na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

   d) duchovní kongruálních církví a náboženských společností
státem uznaných případně recipovaných (zákon č. 122/1926 Sb. z. a
n.) a pro poživatele zaopatřovacích platů podle § 5, odst. 3,
zmíněného zákona, pokud není jinak stanoveno (§ 7),

   e) osoby, jichž se týče zákon č. 70/1930 Sb. z. a n., a pro
ostatní příjemce odpočivných a zaopatřovacích platů vyplácených
státní správou železniční, přičemž smluvní výhrady odporující
účelu tohoto zákona se ruší,

   f) pozůstalé po osobách uvedených pod písm. a) až e),

pokud nespadají již pod ustanovení § 21. 

               § 23

   (1) Ustanovení tohoto zákona platí obdobně pro zaměstnance
veřejnoprávních korporací a ústavů uvedených v § 212, odst. 1,
platového zákona.

   (2) Tyto korporace (ústavy) jsou povinny do 1. března 1933
oznámiti a prokázati úřadu stanovenému v § 212, odst. 4, platového
zákona,  že a jak provedly opatření podle tohoto zákona a jaká
roční úspora tím vzejde.

   (3) Neprovede-li korporace (ústav) opatření podle tohoto
zákona, krátí se příděly, na které není zákonný nárok, subvence,
jiné příspěvky a podpory z prostředků státních o úspory, jež by z
provedení oněch opatření vyplývaly, popřípadě se přihlédne k této
úspoře při schvalování rozpočtu a povolování přirážek.

   (4) Totéž platí, byla-li snížení z tohoto zákona vyplývající
zcela nebo z části zaměstnancům vynahrazena v jiné formě jako
odměnami, výpomocemi apod. 

               § 24

   Vládním  nařízením  může  býti  upraven  způsob výplaty
služebních,  odpočivných  a  zaopatřovacích  platů  státních
zaměstnanců a pozůstalých po nich, jakož i posunut den výplaty
platů předem splatných až včetně do 15. dne měsíce splatnosti. 

               § 25

   Než bude vydáno vládní nařízení podle § 147 platového zákona,
zmocňuje se vláda, aby, kde toho bude třeba, přechodně provedla
úspornou úpravu nároku na náhradu služebních výloh a otázek s tím
souvisejících vládním usnesením. 

               § 26

   (1) Osoba, které příslušejí aktivní, odpočivné (zaopatřovací)
platy, jest povinna, pokud se podle platných předpisů nepřihlíží
k nim z moci úřední, ohlásiti skutečnosti, které mají vliv na
trvání nebo výši těchto platů, u služebního úřadu, pokud jde o
aktivní platy, jinak u úřadu, jehož likvidující orgán  zařizuje
výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů.

   (2) Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným podle tohoto
zákona nemají odkládacího účinku.

   (3) Disciplinární  (trestní)  odpovědnost  za  nesplnění
ohlašovací povinnosti nebo za nesprávné údaje zůstává nedotčena.