Celý text předpisu ke stažení ve formátu Ms-Word 6.0/95 a vyšší
(Upozornění: soubor má 1,2 Mb, stahování bude trvat velice dlouho)
Vyhláška
č. 207/2001 Sb. Ministerstva vnitra
, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Schváleno (Vydáno): 08.06.2001
Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 77/2001 Sbírky zákonů na straně 4289

§ 2, 14, 21, 29-30


§ 2

Vzory matričních tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:
1. Úvodní list matriční knihy narození
2. Úvodní list matriční knihy manželství
3. Úvodní list matriční knihy úmrtí
4. List podpisových vzorů
5. List matriční knihy narození
6. List matriční knihy manželství
7. List matriční knihy úmrtí
8. Abecední jmenný rejstřík
9. Rodný list
10. Oddací list
11. Úmrtní list
12. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
13. Osvědčení k uzavření církevního sňatku
14. Dotazník k uzavření manželství
15. Protokol o uzavření manželství.

§ 14

Dodatečný zápis

(1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými.

(2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání.

(3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se
a) do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950,
b) do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku.


§ 21

Zápis manželství

(1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství.

(2) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení okresního úřadu k uzavření manželství zástupcem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku.


Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního
sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství

§ 29

Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku4) vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.5)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 32 až 37 zákona.

§ 30

(1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5)

(2) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny.
------------------------------------------------------------------
5) § 32 až 37 zákona.
6) § 46 zákona.