Zákon č. 213/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o spotřebních daních

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.04.1992
Účinnost od: 01.01.1993
Zrušeno: 01.08.1993

Uveřejněno v č. 42/1992 Sbírky zákonů na straně 1091

Zrušen pro ČR předpisem: 199/1993 Sb.

§ 8

bez nadpisu

(1) Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky
 • a) dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození od cla10) s výjimkou
  1. vybraných výrobků určených k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, vyšetřovacím, léčebným, služebním a náboženským účelům a pro zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti,
  2. vybraných výrobků osvobozených od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí,11)
  3. vybraných výrobků osvobozených od cla v rámci mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu,12)
  4. vybraných výrobků osvobozených od cla podle zvláštních předpisů,12a)
  5. vybraných výrobků, které jsou dovezeny pro potřeby osob a orgánů požívajících výsad a imunit;

 • b) určené k použití jako vzorky pro povinné zkoušky,13) pro hygienický dozor,14) pro opatření proti vzniku a šíření p řenosných nemocí a nemocí z povolání,14) pro mimořádná opatření při epidemii14) a pro výzkumné účely týkající se výhradně předmětu daně.

(2) Další zvláštní ustanovení týkající se osvobození od daně jsou uvedena v § 23 a 29.
------------------------------------------------------------------
10) § 44 zákona č. 44/1974 Sb.
11) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1980 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
12) Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
12a) Vyhláška č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních organizací od dovozního cla.
Vyhláška č. 39/1992 Sb., o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.
13) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (úplné znění č. 84/1987 Sb.)
14) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.