zpet na puvodni stranku


PŮVODNÍ ZNĚNÍ


OBSAH:217/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. října 1949,
kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní.

v původním znění

zákon byl změněn novelou č 6/1953 Sb.. Znění po této novele je
zde

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


                § 1

   Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní*) jako ústřední úřad;
řídí jej ministr, kterého určí president republiky.
------------------------------------------------------------------
 *) Podle § 2 vl. nař. č. 19/1956 byl Státní úřad pro věci
  církevní zrušen a jeho kompetence přešla na ministerstvo
  školství a kultury. 

                § 2

   Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se
církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami
lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou
zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské
snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání. 

                § 3

   Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou
dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro
věci církevní. 

                § 4

   Na Slovensku vykonává ministr, který řídí Státní úřad pro
věci církevní, svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského
úřadu pro věci církevní, řízeného pověřencem, kterého určí vláda. 

                § 5

   Podrobné předpisy o působnosti a organisaci Státního úřadu
pro věci církevní a Slovenského úřadu pro věci církevní, jakož i o
řízení před nimi, vydá vláda nařízením. 

                § 6

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej
všichni členové vlády.

             Gottwald v. r.
             Dr. John v. r.
             Zápotocký v. r.
   Široký v. r.             Dr. Čepička v.r.
   též za ministra Dr. Clementise    Kopecký v. r.
   Fierlinger v. r.           Kliment v. r.
   Dr. Ševčík v. r.           Ďuriš v. r.
   Dr. Dolanský v. r.          Krajčír v. r.
   arm. gen. Svoboda v. r.        Petr v. r.
   Dr. Gregor v. r.           Dr. Ing. Šlechta v. r.
   Nosek v. r.              Dr. Neuman v. r.
   Kabeš v. r.              Erban v. r.
   Dr. Nejedlý v. r.           Plojhar v. r.
             Dr. Šrobár v. r.