Zákon č. 218/1949 Sb.
o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem
ve znění zákona 88/1950 Sb. a zákona 16/1990 Sb.


zpet na predchozi stranku
218/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. října 1949
o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem

ve znění zákona 88/1950 Sb. a
zákona 16/1990 Sb.

původní znění zákona 218/1949 Sb.
znění podle zákona 88/1950 Sb.

znění podle zákona 165/1992 Sb.
aktuální znění podle zákona 522/1992 Sb.

Změna: 88/1950 Sb.
Změna: 16/1990 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
           Osobní požitky duchovních

                § 1

Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky
duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v
duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro
výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských
společností,  jejichž duchovním  byly osobní  požitky státem
poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který
stanoví státní rozpočty České socialistické republiky a Slovenské
socialistické republiky. Státní úřad pro věci církevní může
výjimečně v dohodě s ministerstvem financí přiznat osobní požitky
i duchovním, kteří jsou jinak činni.


                § 2

   Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech
mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.

                § 3

   (1) Osobní požitky duchovních tvoří:
a) základní plat,
b) hodnostní přídavek a
c) odměna za vyšší výkon.

   (2) Částky základního platu, způsob a míru jeho zvyšování,
podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši, jakož i
podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této
odměně stanoví vláda nařízením. 

 

                § 4

      Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh

   Duchovní, kteří mají nárok na osobní požitky, mají též nárok
na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výloh podle obecných
předpisů. 

                § 5

          Povinnost vyučovati náboženství

   Duchovní působící v duchovní správě jsou povinni vyučovati
bezplatně náboženství na školách, není-li o vyučování náboženství
jinak postaráno. Rozsah této povinnosti a bližší její úpravu
stanoví v dohodě s ministrem školství, věd a umění nařízením
ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní. 

                § 6

             Sociální dávky

   Sociální dávky, zejména dávky  na nezaopatřené děti, a
pensijní zabezpečení duchovních a jejich rodinných příslušníků se
poskytují podle obdoby předpisů platných pro státní zaměstnance.
Podrobnosti stanoví vláda. 

                § 7

 
               zrušen


                § 8

              Věcné náklady

   (1) Stát hradí církvím a náboženským společnostem podle
jejich schváleného rozpočtu řádné věcné náklady spojené s výkonem
bohoslužeb  a  jiných  náboženských  úkonů  i  s  církevní
administrativou.


   (2) Na mimořádné věcné náklady poskytne stát v odůvodněných
případech zvláštní pomoc.


                § 9

               Rozpočty

   (1) Zástupci církví a náboženských společností a správcové
církevního majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné
účty a předkládat je Státnímu  úřadu pro věci církevní ke
schválení.

   (2) Rozpočty na řádné věcné náklady sestavují se podle
skutečných potřeb, a to podle zásad státního rozpočtu; podrobnosti
stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem
financí. 

               § 10

 
               Majetek

   (1) Stát dozírá na majetek církví a náboženských společností.

   (2) Zástupci církví a náboženských společností a správci
církevního majetku sestaví soupis veškerého movitého a nemovitého
jmění a majetkových práv církví a náboženských společností, jejich
složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí a fondů a
předloží jej do tří měsíců od počátku účinnosti tohoto zákona
Státnímu úřadu pro věci církevní. Podrobnosti stanoví Státní úřad
pro věci církevní.

   (3) Jakékoliv  zcizení nebo  zavazení majetku  církví a
náboženských společností vyžaduje předchozího souhlasu státní
správy.

               § 11

              Zánik závazků

   (1) Veškerý soukromý a veřejný patronát nad kostely, obročími
a jinými církevními ústavy přechází na stát.

   (2) Veškeré závazky přispívat na účely církví a náboženských
společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů,
obročí a fondů, opírající se o patronát nebo o jiné právní důvody
nebo dlouhodobé zvyklosti, zanikají s výjimkou závazků členů
církví a náboženských společností, vyplývajících ze zřízení státem
schválených. 

               § 12

          Učiliště pro výchovu duchovních

   Stát vydržuje učiliště a ústavy pro výchovu duchovních. 

               § 13

 
               zrušen


               § 14

            Zrušovací ustanovení

   Všechny předpisy, které upravují právní poměry církví a
náboženských společností, se zrušují. 

               § 15

           Účinnost a provedení zákona

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1949; provedou
jej všichni členové vlády.