Zákon č. 220/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze


zpet na predchozi stranku

z důvodové zprávy

Schváleno (Vydáno): 14.09.1999
Účinnost od: 01.12.1999

HLAVA I
OMEZENÍ OBČANSKÝCH PRÁV VOJÁKA

§ 21

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru

Voják může svobodně projevovat své náboženství nebo víru v době osobního volna, nebrání-li tomu povinnosti, které vyplývají z výkonu vojenské činné služby.

§ 22

Shromažďovací a sdružovací právo

(1) Voják nesmí po dobu výkonu vojenské činné služby vyvíjet činnost ve prospěch politických stran a politických hnutí ani pořádat politická shromáždění a vykonávat politickou agitaci ve vojenských objektech a při činnosti ozbrojených sil mimo vojenské objekty.

(2) Činnost v občanských sdruženích a odborových organizacích může voják vykonávat pouze v době svého osobního volna, nebrání-li tomu povinnosti, které vyplývají z výkonu vojenské činné služby.


z důvodové zprávy

K § 21

Ustanovení vychází z Listiny základních práv a svobod, podle které základní práva a svobody mohou být zákonem omezeny z důvodu zajištění bezpečnosti státu. Vojákům se umožňuje po celou dobu výkonu vojenské služby svobodně projevovat své náboženské vyznání nebo víru. Každý voják bude tedy moci buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně pořádat nebo se zúčastňovat bohoslužeb, vyučování náboženství, provádět náboženské úkony a zachovávat obřady; omezení tohoto práva spočívá v tom, že to vše může voják provádět pouze v době osobního volna.

K § 22

Obdobně jako omezení práva na náboženské vyznání nebo víru, i omezení práva shromažďovacího a sdružovacího vychází z Listiny základních práv a svobod a je s ní v souladu. Stanoví se pouze nezbytná omezení, která zabezpečí nerušený výkon zaměstnání. Voják může být po dobu výkonu vojenské činné služby nadále členem politických stran, politických hnutí i odborových organizací, ale nemůže ve vojenských objektech a při činnosti ozbrojených sil i mimo ně, vyvíjet činnost v jejich prospěch, pořádat politická shromáždění, agitovat apod.