221/2003 Sb.

Zákon

ze dne 26. června 2003

o dočasné ochraně cizinců

 

Schváleno (Vydáno): 26.06.2003 Účinnost od: 01.01.2004

Uveřejněno v č. 79/2003 Sbírky zákonů na straně 4087

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

(2) Česká republika poskytne dočasnou ochranu cizincům z důvodu

a)      ozbrojeného konfliktu, občanské války nebo stálého násilí,

b)     živelní pohromy, nebo

c)     soustavného nebo hromadného porušování základních lidských práv a svobod, anebo soustavného nebo hromadného pronásledování z národnostních nebo náboženských důvodů.

 

 

Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 4 v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 9 odst. 4 věty první v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 11 písm. f), § 12 písm. d) a f) a § 53 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 1 odst. 2, § 1 odst. 4 v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 9 odst. 4 věta první v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 11 písm. e), § 12 písm. c) a e) a § 59 ztrácí platnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.