Nařízení č. 222/1949 Sb.
vlády Československé republiky
o hospodářském zabezpečení pravoslavné církve státem

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 18.10.1949 
Účinnost od: 01.11.1949 
Zrušeno: 20.11.1992

Uveřejněno v č. 68/1949 Sbírky zákonů na straně 655

Zrušen předpisem: 522/1992 Sb.                  222/1949 Sb.
             VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
           ze dne 18. října 1949
    hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem.

   Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne
14. října 1949, č. 218 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a
náboženských společností státem:

                § 1

   (1) Duchovní  jsou zaměstnanci  církve; jejich  odbornou
způsobilost posuzuje příslušný církevní orgán.

   (2) Osobní požitky duchovních poskytuje stát, pokud s jeho
souhlasem působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v
ústavech pro výchovu duchovních. 

                § 2

   (1) Duchovní působící v duchovní správě jest světský nebo
řeholní duchovní (kněz a jáhen), který se souhlasem státu vykonává
buď samostatně nebo pomocně duchovní správu v určité církevní obci
na místě zřízeném se státním souhlasem.

   (2) Duchovní správou se rozumí duchovenská péče o členy
pravoslavné církve určité církevní obce, jakož i výkon církevních
úkonů z ní plynoucích.

   (3) Pomocní duchovní mohou býti ustanoveni, vyžadují-li to
potřeby duchovenské péče (rozsáhlost církevní obce, početnost
příslušníků církevní obce, pastorace ve veřejných ústavech, na př.
v nemocnicích a pod.). 

                § 3

   Duchovní působící v církevní administrativě jsou duchovní
zaměstnaní se souhlasem státu v eparchiální a exarchátní radě a
jejích odborech na místech zřízených se státním souhlasem. 

                § 4

   Duchovní působící v ústavech pro výchovu duchovních jsou
duchovní působící se souhlasem státu jako učitelé eparchiálních,
exarchátních a  monastýrských bohosloveckých učilišť  a jako
činovníci v bohosloveckých  duchovních seminářích na místech
zřízených se státním souhlasem. 

                § 5

   (1) Za místa zřízená se státním souhlasem se považují ta
míst, která  Státní úřad pro  věci církevní *) po  slyšení
příslušného církevního orgánu za taková prohlásí.

   (2) Zřízení nových míst vyžaduje souhlas Státního úřadu pro
věci církevní *) v dohodě s ministerstvem financí.
------------------------------------------------------------------
 *) Podle § 2 vl. nař. č. 19/1956 Sb. byl Státní úřad pro věci
  církevní zrušen a jeho kompetence přešla na ministerstvo
  školství a kultury. 

                § 6

   Duchovním, kteří jsou činni jinak než je uvedeno v § 1, odst.
2, může Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem
financí přiznati osobní požitky, požádají-li o to písemně. 

                § 7

   (1) Na místa  zřízená se státním  souhlasem mohou býti
ustanoveni a osobní požitky podle tohoto nařízení mohou pobírati
jen duchovní, kteří jsou českoslovenští státní občané, státně
spolehliví, bezúhonní a vyhovují i jinak všeobecným podmínkám pro
přijetí do státní služby.

   (2) V případech hodných zvláštního zřetele povoluje Státní
úřad pro věci církevní výjimku, pokud jde o československé státní
občanství, a to na žádost duchovního nebo příslušného církevního
orgánu nebo z moci úřední. 

                § 8

   (1) Osobní požitky duchovních uvedených v § 1. odst. 2 tvoří
základní plat, hodnostní přídavek a odměna za vyšší výkon.
Vyplácejí se stejně jako služební příjmy státních zaměstnanců.

   (2) Hodnostní přídavek může býti přiznán duchovním, kteří
zastávají úřad  spojený se zvláštní  odpovědností. Mimořádné
pracovní zatížení duchovního, jeho veřejná činnost, jakož i jeho
podíl  na budovatelském  úsilí pracujícího  lidu mohou býti
zhodnoceny odměnou za vyšší výkon. 

                § 9

   (1) Základní plat činí 36 000,- Kčs ročně a zvyšuje se po
každých třech letech započitatelné služební doby o 3 600,- Kčs
ročně, nejvýše však celkem dvanáctkrát.

   (2) Započitatelnou služební dobou se rozumí doba strávená v
jakékoliv církevní funkci, ve veřejné nebo vojenské službě a ve
službě soukromé, a to ve  stejném rozsahu jako u státních
zaměstnanců.


   (3) Základní plat se snižuje o jiný stálý příjem, jehož
duchovní požívá z veřejných  prostředků. Toto ustanovení se
nevztahuje na odměny za výkon duchovenské péče ve veřejných
ústavech, na odměny za vyučování náboženství ve školách, na platy
členů vlády, sboru pověřenců, Národního shromáždění, Slovenské
národní rady a na odměny členů národních výborů. 

               § 10

   Duchovním náleží dávky na děti vlastní, nevlastní, osvojené,
schovance a vnuky obdobně podle předpisů platných pro státní
zaměstnance. 

               § 11

   (1) Pro přiznání hodnostního přídavku zařazuji se duchovní
podle míry odpovědnosti a podle významu zastávaného úřadu do
těchto stupnic:
 I. duchovní správcové, protopresbyteři (protojereji), úředníci
   eparchiální a exarchátní rady;
 II. okružní protopresbyteři, rektoři a učitelé semináře, vedoucí
   tajemníci odborů a archivu eparchiální a exarchátní rady,
   členové církevního odboru eparchiální a exarchátní rady,
   členové duchovních soudů, igumeni, představení katedrálních
   chrámů, osobní tajemníci biskupů;
III. archimandrita,  kancléř  exarchátu,  úřadující předsedové
   církevních odborů eparchiální rady a exarchátu, metropolitní
   protopresbyteři, ředitelé eparchiální a exarchátní kanceláře;
 IV. exarcha, metropolité, arcibiskupové, eparchiální biskupové,
   biskupové-vikáři (eparchiální archijerejové), metropolitní
   administrátoři.

   (2) Hodnostní přídavek činí ročně:
v  I. stupnici ....................... 12 000,- Kčs,
ve II. stupnici ....................... 24 000,- Kčs,
ve III. stupnici ....................... 36 000,- Kčs,
ve IV. stupnici ....................... 48 000,- Kčs.

   (3) Duchovním zařazeným do I.  a II. stupnice přiznává
hodnostní přídavek krajský národní výbor, duchovním zařazeným do
III. a IV. stupnice Státní úřad pro věci církevní.


               § 12

   (1) Odměna za vyšší výkon činí nejvýše 2 000,- Kčs měsíčně.
Úhrn odměn nesmí přesahovati 15 % celkového nákladu na základní
platy a hodnostní přídavky.

   (2) O přiznání odměny a její výši rozhoduje po slyšení
příslušného církevního orgánu u duchovních III. a IV. stupnice
Státní úřad pro věci církevní, u ostatních duchovních krajský
národní výbor.

               § 13

   (1) Duchovním náleží náhrada cestovních, stěhovacích a jiných
výloh za nezbytně nutné služební cesty obdobně podle předpisů
platných pro státní zaměstnance.

   (2) Cesty jest předem hlásiti okresnímu národnímu výboru
trvalého úředního působiště,  vyjímajíc cesty, které nestrpí
odkladu.

   (3) Cestovní účty se předkládají měsíčně okresnímu národnímu
výboru, aby je upravil a předložil krajskému národnímu výboru
k rozhodnutí o náhradě.

               § 14

   (1) Duchovní v  duchovní správě jsou  povinni bezplatně
vyučovati náboženství na školách prvního a druhého stupně, není-li
v církevní obci o  vyučování náboženství postaráno zvláštním
učitelem náboženství.

   (2) Bezplatná vyučovací povinnost činí u pomocných duchovních
10 hod. týdně, u samostatných duchovních správců 8 hod. týdně;
duchovní s funkcí dozorčí tuto povinnost nemají.

   (3) Do rozsahu bezplatné vyučovací povinnosti započítává se
cesta do školy a zpět, činí-li vzdálenost školy od bydliště
alespoň 1,5 km, a to tak, že se 4 km cesty počítají za jednu
vyučovací hodinu.

   (4) Nedosahuje-li v některé církevní obci celkový počet všech
vyučovacích hodin rozsahu stanoveného v odstavci 2, považuje se
bezplatná vyučovací povinnost duchovního za splněnu.

   (5) Převyšuje-li  vyučování  rozsah  bezplatné  vyučovací
povinnosti, honorují se nadpočetné vyučovací hodiny, cesty v to
nepočítajíc, podle příslušných předpisů, a za cesty tam a zpět
přísluší duchovnímu náhrada podle § 13, odst. 1.

   (6) Jestliže duchovní v některém týdnu bez vlastního zavinění
nemohl splnit bezplatnou vyučovací povinnost, nemá to za následek
zkrácení honoráře  za nadpočetné vyučovací  hodiny v jiných
týdnech.


               § 15

   (1) Duchovní a jejich rodinní příslušníci mají nárok na
pensijní zabezpečení obdobně podle předpisů platných pro státní
zaměstnance.

   (2) Pensijní  základnu  tvoří  75 %  posledně dosaženého
základního platu a hodnostního přídavku. 

               § 16

   (1) Jakoukoliv  duchovenskou  činnost  mohou  vykonávati
náboženští funkcionáři jen se státním souhlasem.

   (2) Státní souhlas si duchovní vyžádá od krajského národního
výboru svého trvalého bydliště, po případě jeho prostřednictvím od
Státního úřadu pro věci církevní (duchovní III. stupnice) nebo od
vlády (duchovní IV. stupnice). 

               § 17

   (1) Každé ustanovení (volba, jmenování) duchovního na místo
zřízené se státním souhlasem vyžaduje předchozí souhlas státu.

   (2) Předchozí státní souhlas se opatřuje takto:
 a) při jmenování duchovních vyžádá si státní souhlas příslušný
  církevní orgán, a to u pomocných duchovních a duchovních I.
  a II. stupnice od krajského národního výboru, do jehož obvodu
  dotyčné uprázdněné místo náleží, u duchovních III. stupnice od
  Státního úřadu pro věci církevní a u duchovních IV. stupnice
  od vlády;
 b) při volbě pomocných duchovních a duchovních I. a II. stupnice
  vyžádá si státní souhlas kandidující duchovní od krajského
  národního výboru, do jehož obvodu dotyčné uprázdněné místo
  náleží;
 c) při volbě duchovních III. stupnice vyžádá si státní souhlas od
  Státního úřadu pro věci církevní buď kandidující duchovní sám
  nebo příslušný církevní orgán;
 d) při volbě duchovních IV. stupnice vyžádá ústřední církve
  státní souhlas od vlády pro všechny kandidáty, kteří byli
  příslušným církevním orgánem navrženi nebo se sami o volbu
  ucházejí. Vláda může souhlas odepříti jen z důvodů politických
  námitek proti osobě kandidátově.

   (3) Nevznese-li státní orgán příslušný podle odstavce 2
námitek proti navrženému duchovnímu do 30 dnů, může býti duchovní
jmenován, po př. volen. Státní souhlas může býti udělen i více
kandidátům najednou.

   (4) Provedení volby a její výsledek ohlásí příslušný církevní
orgán do 14 dnů státnímu orgánu, který vyslovil souhlas s
kandidaturou. 

               § 18

   (1) Ustanovení duchovního  bez státního souhlasu  má za
následek, že se duchovnímu nedostane osobních požitků a místo se
považuje za uprázdněné.

   (2) Pozbude-li duchovní způsobilosti pro ustanovení ve smyslu
§ 7, odst. 1, projedná orgán příslušný podle § 17, odst. 2 případ
s příslušným církevním orgánem; nebude-li do 14 dnů zjednána
náprava, požádá, aby příslušný církevní orgán duchovního odstranil
a rozhodne současně, nemá-li duchovnímu býti zastavena výplata
osobních požitků. Nevyhoví-li církevní orgán žádosti za odstranění
duchovního do 30 dnů, považuje se místo za uprázdněné.

   (3) Uprázdněná místa jest obsaditi nejdéle do 30 dnů; po
uplynutí této lhůty může stát učinit opatření potřebná k zjištění
řádného chodu duchovní  správy, církevní administrativy nebo
výchovy duchovních. V odůvodněných případech může Státní úřad pro
věci církevní výjimečně povoliti prodloužení lhůty. 

               § 19

   (1) Předpokladem výkonu duchovenské činnosti je složení slibu
věrnosti Československé republice.

   (2) Slib zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren
Československé republice a jejímu lidově demokratickému zřízení a
že nepodniknu nic, co by bylo proti jejím zájmům, bezpečnosti
a celistvosti. Budu jako občan lidově demokratického státu plnit
svědomitě povinnosti, jež vyplývají z mého postavení, a vynasnažím
se podle svých sil podporovat budovatelské úsilí směřující k blahu
lidu".

   (3) Tento slib skládají pomocní duchovní a duchovní I.
stupnice do rukou předsedy okresního národního výboru, duchovní
II. stupnice do rukou  předsedy krajského národního výboru,
duchovní III. stupnice do rukou ministra, pověřeného řízením
Státního úřadu pro věci církevní, a duchovní IV. stupnice do rukou
předsedy vlády. 

               § 20

   (1) O každém duchovním vede krajský národní výbor evidenční
list, do něhož se zapisují osobní data, rozhodná pro služební
poměr, pro přiznání a výměru  osobních požitků a pro nárok na
sociální dávky.

   (2) Duchovní ohlásí tato data ihned, jakmile byl po prvé
ustanoven, a oznamuje všechny  změny, které se týkají jeho
služebního poměru.


               § 21

   (1) Osobní požitky podle tohoto nařízení nahrazují všechny
dosavadní stálé požitky, které duchovnímu plynou z jejich povolání
nebo v souvislosti s nám, nebo ze státních prostředků, po př.
z veřejných fondů podle dosavadních právních předpisů, jakož
i všecky individuální osobní přídavky, podpory, výpomoci nebo
odměny.

   (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na platy a odměny
uvedené v § 9, odst. 3, větě druhé. 

               § 22

   (1) Stát hradí církvi řádné věcné náklady a náklady na
obstarávání prací osobami, které nejsou duchovními.

   (2) Na mimořádné věcné náklady poskytne stát v odůvodněných
případech zvláštní pomoc. 

               § 23

   (1) Věcné náklady  jsou náklady bohoslužebné  a náklady
správní.

   (2) Náklady bohoslužebnými rozumějí se náklady na církevní
budovy, bohoslužebná zařízení a bohoslužebné úkony.

   (3) Náklady  správní  jsou  náklady  spojené s provozem
církevních úřadů. 

               § 24

   (1) Řádnými náklady jsou náklady každoročně pravidelně se
opakující. Patří k nim i náklady na běžné udržovací opravy budov a
vnitřního zařízení.

   (2) Mimořádnými náklady se rozumějí investice stavební i
nestavební, nákladné obnovy vnitřního zařízení a pod. 

               § 25

   (1) Výše řádných věcných nákladů se zkoumá v rámci exarchátu
na základě dílčích rozpočtů a závěrečných účtů jednotlivých
církevních složek.

   (2) Rozpočty musí  býti sestaveny podle  zásad státního
rozpočtu, při čemž jest dbáti naprosté úspornosti. Bližší pokyny
pro sestavení rozpočtů i závěrečných účtů vydá Státní úřad pro
věci církevní v dohodě s ministerstvem financí.

   (3) Z dílčích rozpočtů jednotlivých složek sestaví exarchátní
rada celkový rozpočet na příští rok, který předloží do konce
měsíce března běžného roku Státnímu úřadu pro věci církevní ke
schválení spolu s obdobně vypracovaným závěrečným účtem za minulý
rok.

   (4) Pro rok 1950 jest nutno předložiti rozpočet do 15.
listopadu 1949. 

               § 26

   (1) Na základě předložených rozpočtů a závěrečných účtů
vyměří Státní úřad pro věci církevní částku nutnou k úhradě
skutečné potřeby církve.

   (2) Skutečná potřeba je rozdíl mezi celkovým celoročním
vydáním a příjmem.

   (3) Do příjmů se započítává výnos veškerého nemovitého i
movitého majetku bez rozdílu, zda doposud sloužil k úhradě nákladů
osobních nebo věcných, dále výnos všech majetkových práv, jakož i
církevní daň, sbírky, dary, dědictví, odkazy a veškeré ostatní
příjmy s výjimkou dobrovolných příspěvků při církevních úkonech.

   (4) Aby  byl získán  podklad ke  zjištění příjmů podle
předchozího odstavce, provede exarchátní rada soupis veškerého
majetku a majetkových práv  všech církevních složek, včetně
jednotlivých komunit, ústavů, nadací a fondů.

   (5) Soupisy majetku předloží exarchátní rada do 31. ledna
1950 Státnímu úřadu pro věci církevní, jemuž bude pravidelně ročně
hlásiti změny ve stavu majetku ke dni 31. prosince každého roku. 

               § 27

   Stát dozírá na církevní majetek tím, že zkoumá církevní
hospodaření a vyhrazuje si předchozí schválení všech důležitých
majetkově právních jednání týkajících se tohoto majetku. Výkon
působnosti jednotlivých orgánů upraví  Státní úřad pro věci
církevní. 

               § 28

   (1) O zvláštní pomoc na mimořádné věcné náklady žádají
jednotlivé  církevní složky  Státní úřad  pro věci církevní
prostřednictví exarchátní rady.

   (2) Žádosti je nutno doložiti takovými doklady, z nichž by
bylo patrno, že potřeba je nezbytná, že se uspokojuje hospodárně
a že je na ni v jednotném hospodářském plánu pamatováno. 

               § 29

   Veškeré závazky přispívat na účely církve, jejích složek,
komunit, ústavů, nadací, kostelů a fondů, opírající se o jakékoliv
právní důvody nebo dlouholeté zvyklosti, zanikají s výjimkou
závazků členů církve vyplývajících ze zřízení státem schváleného. 

               § 30

   (1) Ústavy  pro  výchovu  duchovních  jsou  exarchátní,
eparchiální a  monastýrská bohoslovecká učiliště  a duchovní
semináře.

   (2) Stát hradí jejich osobní i věcné náklady. 

               § 31

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1949;
provede je ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci
církevní v dohodě s ministrem financí.

             Zápotocký v. r.
            Dr. Čepička v. r.