Zákon č. 222/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o dani z přidané hodnoty

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.04.1992
Účinnost od: 01.01.1993
Zrušeno: 01.08.1993

Uveřejněno v č. 45/1992 Sbírky zákonů na straně 1137

Pozn.: § 52 odst. 1 a 2 nabývá účinnosti až 1.7.1992

Zrušen pro ČR předpisem: 196/1993 Sb.

§ 45

Dovoz zboží

(1) Dani podléhá dovezené zboží, kterým se rozumí

a) zboží propuštěné do volného oběhu37) v tuzemsku,
b) zpět dovážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu38) v zahraničí za účelem zpracování, úpravy nebo opravy,
c) zpět vyvážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití.

(2) Daňová povinnosti při dovozu zboží vzniká dnem vzniku nároku státu na clo.39)

(3) Nárok na odpočet daně při dovozu zboží uplatňuje plátce podle ustanovení části druhé hlavy VI tohoto zákona, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém daň zaplatil.

(4) Zboží z dovozu je osvobozeno od daně, pokud se na něj vztahuje osvobození od cla40) s výjimkou:

a) zboží určeného k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, vyšetřovacím, léčebným a služebním účelům a zboží určené k zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti,
b) náboženských předmětů,
c) osvobození od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému celních preferencí,41) nebo vyplývajícího z mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu.42)
d) dovoz zboží osvobozený od cla podle zvláštních předpisů,43a)
e) dovoz zboží pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit.

(5) Daňovým dokladem při dovozu je písemný návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuštění zboží.
------------------------------------------------------------------
37) § 75 zákona č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
38) § 78 zákona č. 44/1974 Sb.
39) § 46 zákona č. 44/1974 Sb.
40) § 44 zákona č. 44/1974 Sb.
41) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
42) Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
43a) Vyhláška č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla.
Vyhláška č. 39/1992 Sb., o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.