Zákon č. 226/1992 Sb.
Federálního shromáždění,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 23.04.1992 
Účinnost od: 13.05.1992 
Zrušeno: 01.12.1999
Uveřejněno v č. 47/1992 Sbírky zákonů na straně 1201

Zrušen pro ČR předpisem: 221/1999 Sb.    


 Čl.I

   Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků,
ve znění zákona č. 59/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona
č. 65/1978 Sb., zákona č. 74/1990 Sb., zákona č. 228/1991 Sb. a
zákona č. 77/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

   1. Nadpis DÍLU I zákona zní:

               "DÍL I
            Vojenská přísaha,
        občanská a politická práva vojáků".

   2. V DÍLU I zákona se za § 2 vkládají nové § 2a, 2b a 2c,
které znějí:

               "§ 2a

             Petiční právo

   Petiční právo vojáků v činné službě ve věcech souvisejících s
výkonem služby (§ 11 odst. 1) se omezuje na žádosti, návrhy a
stížnosti jednotlivých osob.

            Sdružovací právo

               § 2b

   (1) Zákazem činnosti politických stran a politických hnutí
(dále jen "strany a hnutí") 1) v ozbrojených silách se pro účely
tohoto  zákona  rozumí  zejména  zákaz  pořádání politických
shromáždění, provádění politické agitace ve vojenských objektech a
při činnosti ozbrojených sil mimo vojenské objekty. Právo vyjádřit
v rozhovoru politické přesvědčení zůstává nedotčeno.

   (2) Vojáci z povolání nesmějí být členy stran a hnutí.

   (3) Při politické činnosti nesmějí vojáci v činné službě a v
záloze nosit vojenský stejnokroj.

   (4) V zaměstnání (§ 11 odst. 3) nesmějí vojáci v činné službě
provádět politickou agitaci; nadřízení nesmějí ovlivňovat vojáky v
činné službě svými politickými názory a bránit jim ve vyjadřování
politického přesvědčení.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
  politických hnutích.

               § 2c

   (1) Sdružování vojáků v činné službě ve sdruženích, která
nemají politický  charakter (dále jen  "sdružení"), se řídí
zvláštními zákony,2) pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (2) Činnost ve sdruženích mohou  vojáci v činné službě
vykonávat pouze mimo zaměstnání.

   (3) Při činnosti ve sdruženích mimo vojenské objekty nesmějí
vojáci v činné službě a v záloze nosit vojenský stejnokroj, pokud
nestanoví  federální  ministerstvo  obrany  nebo  federální
ministerstvo vnitra jinak.

   (4) Federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo
vnitra jsou oprávněny pozastavit
a) členství vojáka v činné službě ve sdružení, pokud jeho činnost
  ve sdružení narušuje službu nebo je v rozporu s obecně
  závaznými právními předpisy,
b) činnost sdružení vojáků v činné službě, pokud narušuje službu
  nebo je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.".
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církví a náboženských společností.
  Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských
  společností.