VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
č. 228/1949
ze dne 25. října 1949
o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní.

Tento předpis byl zrušen zákonem č. 308/1991 Sb. a to s účinností od 1.9.1991 (viz rubrika právní předpisy)

Tento úřad byl vládním nařízením č. 19/1956 Sb. zrušen a jeho kompetence přešla na Ministerstvo školství kultury (viz § 2 tohoto nařízení)


zpet na puvodni stranku


228/1949 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949
o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 14. října 1949, č. 217 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:


                § 1

   Státní úřad pro věci církevní *) vykonává jako ústřední úřad
veškerou působnost ve věcech církevních a náboženských, zejména
též působnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady.
------------------------------------------------------------------
 *) Podle § 2 vl. nař. č. 19/1956 Sb. byl Státní úřad pro věci
  církevní zrušen a jeho kompetence přešla na ministerstvo
  školství a kultury. 

                § 2

   Do působnosti Státního úřadu  pro věci církevní náleží
zejména:
 a) normotvorná, řídící  a dozorčí činnost  ve všech věcech
  církevních a náboženských;
 b) správní věci církví, náboženských společností, jejich složek,
  komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí, fondů, řeholí a
  klášterů,  jakož i  jejich věci  hospodářské a finanční
  (majetkově právní jednání věci stavební, správa církevních
  fondů a nadací a pod.);
 c) ochrana církevních památek;
 d) věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a
  náboženském bez újmy působnosti Státního úřadu plánovacího;
 e) osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců
  bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů
  náboženství;
 f) úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov,
  učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na
  církevní  učiliště všeho  druhu v dohodě s ministerstvem
  školství, věd a umění;
 g) odborné  posuzování  církevního  a  náboženského tisku a
  publikací;
 h) vydávání úředního věstníku pro duchovní, vydávání informačních
  zpráv a publikací;
 i) věci náboženských spolků a organisací bez újmy působnosti
  ministerstva vnitra;
 j) věci charitativní činnosti církví a náboženských společností;
 k) péče o to, aby náboženský život se vyvíjel v souladu s
  ústavou;
 l) sledování  rozvoje  mezinárodních  styků  církevních  a
  náboženských. 

                § 3

   (1) Práce Státního úřadu pro věci církevní se obstarávají v
odboru kultovém, osobním, informačním a hospodářském a správním.

   (2) Pro obor prací účetních, kancelářských a písařských,
zřízeneckých a pod. vybavuje se Státní úřad pro věci církevní
vlastní účtárnou pomocnou pokladnou, kancelářskou a hospodářskou
správou. 

                § 4

   Slovenský úřad pro věci církevní je organisován podle obdoby
ustanovení § 3. 

                § 5

   V  krajích a  okresích vykonávají  působnost ve věcech
náboženských a církevních příslušné krajské a okresní národní
výbory a jsou v tomto oboru své působnosti podřízeny Státnímu
úřadu pro věci církevní. 

                § 6

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je
ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě
se zúčastněnými členy vlády.

             Zápotocký v. r.
            Dr. Čepička v. r.