Nařízení

vlády republiky Československé

ze dne 28. dubna 1919, čís. 231 Sb. z. a n.,

o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci.

 

§ 1

 

Bohoslovecká fakulta v Olomouci bude se nadále nazývati "C y r i l l o - M e t h o d ě j s k á fakulta bohoslovecká".

 

§ 2

 

Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a jeho provedení přináleží ministerstvu školství a národní osvěty.