text předpisu ve formátu MS WORD ke stažení

 


 

232

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva kultury

 

ze dne 28. května 2002,

 

kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů

(zákon o církvích a náboženských společnostech)

 

 

                Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále jen "zákon"), podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku církevních právnických osob (dále jen "rejstříky") a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle zákona:

 

§ 1

 

Členění rejstříků

 

                (1) Rejstříky jsou členěny na veřejnou část a na neveřejnou část.

 

                (2) Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob se v částech podle odstavce 1 dále člení do složek podle církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob dále podle jednotlivých církevních právnických osob. Rejstřík svazů církví a náboženských společností se v částech podle odstavce 1 člení podle svazů církví a náboženských společností.

 

§ 2

 

Obsah Rejstříku registrovaných církví

a náboženských společností

 

                (1) Do veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se

 

                část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)     název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti v České republice,

b)    číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

c)     název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti v České republice,

d)    jméno a příjmení členů orgánu registrované církve a náboženské společnosti,

e)     identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,

f)      číslo a datum vydání rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu jednotlivých zvláštních práv a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

g)    číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, o zahájení řízení o vyrovnání a data, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,

h)    jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,

i)      jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,

j)      datum zániku registrované církve a náboženské společnosti,

k)     identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

l)      změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

 

                část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)     návrh na registraci církve a náboženské společnosti s uvedením jmen a příjmení členů přípravného výboru s vyznačením zmocněnce přípravného výboru s úředně ověřenými podpisy členů přípravného výboru,

b)    základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, která je součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,

c)     zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,

d)    základní dokument církve a náboženské společnosti s výjimkou osobních údajů členů orgánu církve a dalších osob, které mohou jednat jménem církve a náboženské společnosti a činit jejím jménem právní úkony,

e)     návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a prohlášení, že činnost církve a náboženské společnosti žádající o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv neodporuje právnímu řádu, plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám,

f)      texty výročních zpráv a účetních závěrek podle zákona,

g)    dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let, navrhuje-li církev přiznání zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství,

h)    výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti a na registraci změn,

i)      rozhodnutí ministerstva o registraci církve a náboženské společnosti, o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti, o registraci změn, o zrušení registrace církve a náboženské společnosti a o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti,

j)      listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církve a náboženské společnosti, konkursu a vyrovnání a zániku církve a náboženské společnosti po zrušení její registrace,

k)     informace o rozhodnutích soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva a ve věcech podle písmena j) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání,

l)      listiny o přechodu práv a závazků církve a náboženské společnosti a jejích evidovaných církevních právnických osob na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost s písemným závazkem této registrované církve a náboženské společnosti o převzetí práv a závazků.

 

                (2) Do neveřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)     osobní údaje členů přípravného výboru,

b)    listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi a náboženské společnosti s uvedením jejich osobních údajů, které jsou součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,

c)     listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, které jsou součástí návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti,

d)    stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,

e)     stejnopisy rozhodnutí soudů podle odstavce 2 písm. k).

 

§ 3

 

Obsah Rejstříku církevních právnických osob

 

                (1) Do veřejné části Rejstříku církevních právnických osob se

 

                část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)     název církevní právnické osoby v České republice,

b)    číslo a datum evidence církevní právnické osoby,

c)     sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,

d)    označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,

e)     jméno a příjmení členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,

f)      identifikační číslo církevní právnické osoby,

g)    zřizovatel církevní právnické osoby,

h)    číslo a datum zrušení evidence církevní právnické osoby na návrh registrované církve a náboženské společnosti,

i)      číslo a datum rozhodnutí o zrušení evidence církevní právnické osoby, o vstupu do likvidace, o prohlášení konkursu, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,

j)      jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,

k)     jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,

l)      identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

m)   datum zániku církevní právnické osoby,

 

                část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)     návrh na evidenci církevní právnické osoby, ve kterém jsou z osobních údajů členů statutárního orgánu uvedena pouze jejich jména a příjmení,

b)    výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na evidenci církevní právnické osoby,

c)     zápis ministerstva o evidenci církevní právnické osoby,

d)    rozhodnutí ministerstva o zastavení řízení o návrhu na evidenci církevní právnické osoby,

e)     listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církevní právnické osoby, konkursu a vyrovnání a jejím zániku po zrušení její evidence,

f)      informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

 

                (2) Do neveřejné části Rejstříku církevních právnických osob se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)     stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,

b)    osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,

c)     stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

 

§ 4

 

Obsah Rejstříku svazů církví a náboženských společností

 

                (1) Do veřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se

 

                část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)     název a sídlo svazu církví a náboženských společností v České republice,

b)    číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci svazu církví a náboženských společností a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

c)     názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,

d)    název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

e)     jméno a příjmení členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

f)      identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,

g)    číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,

h)    jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,

i)      jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,

j)      datum zániku svazu církví a náboženských společností,

k)     identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,

l)      návrhy svazů církví a náboženských společností na změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

 

                část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)     písemná zakladatelská smlouva,

b)    stanovy svazu,

c)     výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci svazu církví a náboženských společností a k registraci změn,

d)    rozhodnutí ministerstva o registraci svazu církví a náboženských společností, o registraci změn, o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností,

e)     listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace svazu církví a náboženských společností, konkursu a vyrovnání a zániku svazu církví a náboženských společností po zrušení jeho registrace,

f)      informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

 

                (2) Do neveřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se zařazují tyto údaje, dokumenty a jejich změny:

a)     stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,

b)    stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

 

§ 5

 

Nahlížení do rejstříků

 

                (1) Návrhy a dokumenty zakládané do veřejných částí rejstříků ministerstvo upraví tak, že z osobních údajů fyzických osob jsou čitelná pouze jejich jména a příjmení.

 

                (2) Ministerstvo umožní nahlédnout v úředních hodinách do veřejné části rejstříků a pořizovat si z nich výpisy a opisy z veřejné části rejstříků pouze v přítomnosti zaměstnance ministerstva. Do neveřejné části rejstříků umožní nahlédnout osobě pověřené církví a náboženskou společností, církevní právnickou osobou a svazem církví a náboženských společností, kterých se zápis týká, a dále žadatelům, kteří osvědčí právní zájem a jimž lze nahlédnutí do rejstříků umožnit, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.[1]

 

                (3) O nahlédnutí do rejstříků se žádá písemně. Žadatel uvede, do kterých částí rejstříků chce nahlédnout.

 

                (4) V případě více žadatelů se nahlédnutí do rejstříků umožňuje podle data doručení žádosti. O nahlédnutí do rejstříků vyhotoví ministerstvo záznam s vyznačením částí rejstříků, do nichž bylo nahlédnuto a z nichž byl pořízen výpis.

 

                (5) Ministerstvo je v souvislosti s poskytováním informací z rejstříků oprávněno žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.[2]

 

§ 6

 

Vydávání výpisů a potvrzení z registrace a evidence

 

                (1) Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:

a)     výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje údaje platné v době pořízení výpisu,

b)    úplný výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje všechny údaje a jejich změny,

c)     opis jako text, který je doslovným opisem části nebo celého dokumentu uloženého ve veřejných částech rejstříků,

d)    potvrzení ministerstva o určitém zápisu v rejstřících, anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není,

e)     prvopis výpisů podle písmena a) ke dni zařazení právnické osoby do rejstříků a ke dni zápisu změny údajů podle § 20 odst. 1 zákona do listiny podle písmena a).

 

                (2) Listiny podle odstavce 1 jsou opatřeny datem vyhotovení listiny, údajem o počtu jejích stran, kolkem o úhradě správního poplatku nebo doložkou o osvobození od správního poplatku, otiskem razítka ministerstva se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance, který je vyhotovil, a jeho podpisem. Listiny se vydávají podle stavu zápisu v příslušném rejstříku ke dni jejich vyhotovení.

 

                (3) Listina podle odstavce 1 písm. c) a d) dále obsahuje údaj o tom, kdo o její vyhotovení požádal.

 

                (4) Listiny podle odstavce 1 jsou vydávány pouze v českém jazyce. Vzory listin podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3. Pokud v některých kolonkách listin podle odstavce 1 písm. a) a b) není žádný záznam, nahradí se tyto kolonky větou, že v daných kolonkách žádný záznam není.

 

                (5) Listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vydávány na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě stanovené zvláštním právním předpisem[3] a ve které se uvede:

a)     jméno, popř. jména a příjmení žadatele a adresa místa jeho pobytu na území České republiky, je-li žadatel nebo žadatelé fyzickou osobou, nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo,

b)    předmět žádosti, včetně specifikace listiny, kterou žadatel vyžaduje.

 

                (6) Poplatek za vydání listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) se řídí zvláštním právním předpisem.[4]

 

                (7) Ministerstvo může vydat listinu podle odstavce 1 písm. c) a d) obsahující osobní údaje uvedené v neveřejných částech rejstříků pouze v případě, kdy mu to umožňuje zvláštní právní předpis2 a žadatel osvědčí právní zájem.

 

§ 7

 

Elektronizovaná forma rejstříků

 

                Elektronickou formu rejstříků vede ministerstvo jako správce rejstříků a umožňuje přístup k veřejným údajům rejstříků v souladu se zvláštními právními předpisy. 2, 3, 4

 

§ 8

 

Společná ustanovení

 

                (1) Ministerstvo uchovává jako součást rejstříků:

a)     údaje a dokumenty o právnických osobách, jejichž registrace nebo evidence byla zrušena,

b)    návrhy na registraci církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a na evidenci církevních právnických osob, které se nestaly právnickými osobami podle zákona,

c)     evidenci právnických osob před účinností zákona, která byla vedena podle předcházející právní úpravy.

               

                (2) Při vedení údajů a dokumentů podle odstavce 1 písm. a) až c) a jejich veřejné přístupnosti se postupuje podle § 2 až 6.

 

§ 9

 

Přechodná ustanovení

 

                (1) Dosavadní evidence ministerstva zřízená od 1. 1. 1994 příkazem ministra kultury ze dne 19. 11. 1993, č. 8/1993, o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, je v souladu s § 28 zákona vedena jako prozatímní pro ty právnické osoby, které nedoplnily zákonem stanovené údaje pro vyhotovení výpisů z rejstříků. Těmto právnickým osobám jsou vydávány evidenční listy podle dosavadní evidence s vyznačením jejich časové platnosti nejpozději do 7. 1. 2003. Do Rejstříku církevních právnických osob se z dosavadní evidence zařazují pouze ty právnické osoby, které jsou církevními právnickými osobami podle § 6 odst. 2 zákona.

 

                (2) U církve a náboženské společnosti, která byla uvedena v příloze předcházející právní úpravy, uvede ministerstvo jako datum registrace 1. září 1991, kdy nabyla účinnosti, a jako číslo registrace "308/1991 doplněné o pořadové číslo, pod kterým byla církev a náboženská společnost uvedena v příloze předcházející právní úpravy".

 

                (3) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v příloze zákona předloží podle § 28 zákona ministerstvu návrh na registraci změn základního dokumentu církve a náboženské společnosti, který obsahuje všechny údaje podle § 10 odst. 3 zákona s výjimkou údajů podle § 10 odst. 3 písm. e), v pořadí podle písmen § 10 odst. 3 zákona.

 

                (4) Ministerstvo na základě průkazných dokladů registrované církve a náboženské společnosti o výkonu některých zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona a vlastního ověření zákonem stanovené podmínky podle § 28 odst. 1 zapíše do Rejstříku církví a náboženských společností oprávnění k výkonu příslušných zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona. Jako datum registrace přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv bude uvedeno datum 7. ledna 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, a jako číslo registrace číslo 3/2002 doplněné o pořadové číslo, pod kterým je církev a náboženská společnost uvedena v příloze zákona.

 

                (5) Nejsou-li doplněny údaje o právnických osobách podle zákona pro vyhotovení výpisů z rejstříků podle zákona do 7. ledna 2003, ministerstvo je k tomuto datu přeřadí do rejstříků s označením "ÚDAJE PODLE ZÁKONA NEBYLY DOSUD DOPLNĚNY" a dále postupuje podle § 28 odst. 4 a 5 zákona.

 

                (6) K dosavadní evidenci podle odstavce 1 se od 7. ledna 2003 nepřihlíží.

 

§ 10

 

Účinnost

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

 

Dostál v. r.

 


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb. :Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

 

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Praha dne:

Č. j.:

Stav ke dni:

Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností


Název:
Sídlo:

Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:

IČO:
Registrace

Datum:
Číslo:

Orgán církve (náboženské společnosti)

Název:
Sídlo:

Členové orgánu:

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Oprávnění k výkonu zvláštních práv

Rozsah oprávnění:
Datum přiznání:

Zrušení registrace:
Likvidace

Datum vstupu do likvidace:
Likvidátor:

Konkurs a vyrovnání

Datum prohlášení konkursu:
Správce konkursní podstaty:
Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu:
Zahájení řízení o vyrovnání:

Zánik:
Ostatní skutečnosti:

Počet stran výpisu:
Vyhotovil:

Kolek

Otisk razítka


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb. Výpis z Rejstříku svazu církví a náboženských společností

 

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Praha dne:

Č. j.:

Stav ke dni:

Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností


Název:
Sídlo:

Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:

IČO:
Registrace

Datum:
Číslo:

Orgán církve (náboženské společnosti)

Název:
Sídlo:

Členové orgánu:

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Oprávnění k výkonu zvláštních práv

Rozsah oprávnění:
Datum přiznání:

Zrušení registrace:
Likvidace

Datum vstupu do likvidace:
Likvidátor:

Konkurs a vyrovnání

Datum prohlášení konkursu:
Správce konkursní podstaty:
Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu:
Zahájení řízení o vyrovnání:

Zánik:
Ostatní skutečnosti:

Počet stran výpisu:
Vyhotovil:

Kolek

Otisk razítka

 


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb. Výpis z Rejstříku církevních právnických osob

 

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Praha dne:

Č. j.:

Stav ke dni:

Výpis
z Rejstříku církevních právnických osob


Název:
Evidence:

Datum:
Číslo:

Sídlo

Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:

IČO:
Statutární orgán

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Zřizovatel:
Zrušení evidence:
Likvidace

Datum vstupu do likvidace:
Likvidátor:

Konkurs a vyrovnání

Datum prohlášení konkursu:
Správce konkursní podstaty:
Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu:
Zahájení řízení o vyrovnání:

Zánik:
Ostatní skutečnosti:

Počet stran výpisu:
Vyhotovil:

Kolek

Otisk razítka

_________________________________

 

Údaje o předpisu:

Citace: 232/2002 Sb.; Částka: 88/2002 Sb. ; Na straně (od-do): 5074-5081; Rozeslána dne: 6. června 2002

Datum přijetí: 28. května 2002; Datum účinnosti od: 6. června 2002

Vydáno na základě: 3/2002 Sb. § 29[1] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.