Nařízení č. 232/1949 Sb.
vlády republiky Československé,
kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 25.10.1949
Účinnost od: 08.11.1949
Zrušeno: 17.05.1954

Uveřejněno v č. 73/1949 Sbírky zákonů na straně 675

Zrušen předpisem: 13/1954 Sb.

Čl.I.

Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se mění a doplňuje takto:

 1. V odstavci 1 se vkládají za slova: "vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;" jako nový pododstavec tato slova:
  "dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;".

 2. . V odstavci 2 se vkládají za ustanovení č. 5 nová ustanovení označená jako č. 6 až 14, která zní:
  • "6. vykonává státní správu ve věcech církevních a náboženských a dozírá na činnost všech církví, náboženských společností, řeholí a klášterů v kraji;
  • 7. vykonává dozor nad majetkem církví, náboženských společností, řeholí a klášterů, zkoumá jejich hospodaření a schvaluje všechna majetkově právní jednání, týkající se církevního majetku;
  • 8. ochraňuje církevní památky;
  • 9. dozírá na vyučování náboženství a na církevní učiliště;
  • 10. odborně posuzuje církevní a náboženský tisk a sleduje krajinský tisk a rozhlas s hlediska církevního a náboženského;
  • 11. sleduje náboženský život v kraji;
  • 12. dozírá na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;
  • 13. vyřizuje věci církevních nadací;
  • 14. účastní se při vyřizování jiných záležitostí, obstarávaných ostatními referáty krajského národního výboru, pokud se dotýkají zájmů církevních a náboženských;".

 3. Dosavadní ustanovení č. 6 až 10 se označují jako č. 15 až 19.

 4. Dosavadní ustanovení č. 11 se mění, označuje se jako č. 20 a zní:
  "20. rozhoduje a činí opatření podle příslušných předpisů v osobních věcech zaměstnanců krajské, okresní a místní správy a v osobních věcech duchovních církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních; pečuje o organisaci politického a odborného školení těchto zaměstnanců;".

 5. Dosavadní ustanovení č. 12 až 18 se označují jako č. 21 až 27.

Čl.III.

Vládní nařízení ze dne 15. února 1949, č. 29 Sb., o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, se mění a doplňuje tak, že středník za ustanovením § 2, odst. 2, č. 7 se nahrazuje čárkou, za níž následují nová slova: "s výjimkou dozoru na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;".