Zákon č. 234/1992 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 28.04.1992
Účinnost od: 01.07.1992
Uveřejněno v č. 49/1992 Sbírky zákonů na straně 1250


              234/1992 Sb.
               Zákon
           ze dne 28. dubna 1992,
     kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb.,
      o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

   Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

                Čl.I

   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982
Sb., se mění a doplňuje takto:

   1. § 3 zní:
               "§ 3

   Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před
orgánem státu nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti
(dále jen "orgán církve"), že spolu vstupují do manželství, a to
veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.".

   2. § 4 včetně nadpisu zní:
               "§ 4
       Uzavření manželství před orgánem státu

   (1) Prohlášení o uzavření manželství  učiní muž a žena
u orgánu pověřeného vést matriky pro obvod, v němž má jeden z nich
trvalý pobyt, a to před starostou (primátorem) nebo pověřeným
poslancem obecního (městského)  zastupitelstva za přítomnosti
matrikáře.

   (2) Příslušný orgán pověřený vést matriky může z důležitých
důvodů povolit uzavření manželství před jiným orgánem pověřeným
vést matriky nebo na kterémkoli vhodném místě.

   (3) Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo
ohrožen může se manželství uzavřít před kterýmkoli orgánem místní
státní správy na kterémkoli místě.".

   3. Za § 4 se vkládají § 4a, 4b a 4c, které včetně nadpisu
znějí:
      "Uzavření manželství před orgánem církve
               § 4a

   (1) Prohlášení o uzavření manželství učiní muž a žena před
příslušným orgánem církve, a to před osobou vykonávající činnost
duchovního registrované církve nebo náboženské společnosti1) (dále
jen "církevní forma").

   (2) Manželství církevní formou se uzavírá v kostele nebo na
jiném vhodném místě určeném předpisy církve nebo náboženské
společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

   (3) Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství církevní
formou, přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na kterémkoli
vhodném místě.

   (4) Orgán církve, před kterým došlo k uzavření manželství, je
povinen bezodkladně  doručit protokol o  uzavření manželství
s uvedením skutečností podle zvláštních předpisů2) příslušnému
orgánu pověřenému vedením matrik, v jehož obvodu se uzavřelo
manželství.3)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církve a náboženských společností.

2) § 11 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 268/1949 Sb.

               § 4b

   Podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí
i při uzavření manželství církevní formou.

               § 4c

   Manželství uzavřená občany České a Slovenské Federativní
Republiky v období od 1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto
zákona církevní formou v zahraničí podle práva platného v místě
uzavření manželství, jsou platná podle československého práva.".

   4. V § 5 se slova "Československá socialistická republika"
nahrazují slovy "Česká a Slovenská Federativní Republika".

   5. V § 6 odst. 3 se slova "Národní výbor" nahrazují slovy
"Příslušný orgán pověřený vést matriku nebo příslušný orgán
církve".

   6. V § 8 odst. 1 se slova "oddávajícím národním výborem"
nahrazují slovy "příslušným orgánem pověřeným vést matriku nebo
příslušným orgánem církve".

   7. V § 9 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy
"okresní úřad4)".
------------------------------------------------------------------
4) Zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich
  působnosti  a  o  některých  dalších  opatřeních  s  tím
  souvisejících.
  Zákon SNR č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.

   8. § 10 se vypouští. 

                Čl.II

   Zákon č.  97/1963 Sb., o  mezinárodním právu soukromém
a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se mění takto:

   V § 20 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování
odstavce 1. 

               Čl.III

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

              Havel v. r.
             Dubček v. r.
              Čalfa v. r.