Vládní nařízení č. 245/1943 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
, jímž se upravuje řízení o náhradě schodků na veřejném jmění (náhradové nařízení - N.N.)

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.08.1943
Účinnost od: 01.10.1943
Zrušeno: 05.05.1945

Uveřejněno v č. 112/1943 Sbírky zákonů na straně 1210

Zrušen předpisem: 51/1949 Sb.

§ 3

(1) Toto nařízení se vztahuje:
  1. na zaměstnance
    • a) Protektorátu,
    • b) zemí, okresů a obcí,
    • c) jiných korporací (ústavů, podniků, fondů a zařízení) veřejného práva a nadací,
    • d) ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) až c) nebo těmito subjekty spravovaných,

  2. na učitele podle učitelského zákona.

(2) Zaměstnanci uvedení v předcházejícím odstavci jsou podrobeni tomuto nařízení bez rozdílu, zda jsou ve služebním (pracovním) poměru trvalém, zatímním, výpomocném nebo podobném a bez rozdílu, zda jsou ve služebním (pracovním) poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním (smluvním).

(3) Toto nařízení platí přiměřeně i pro duchovní kongruálních církví a náboženských společností Protektorátem uznaných.