Zákon č. 256/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o ochraně osobních údajů v informačních systémech

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 29.04.1992
Účinnost od: 01.06.1992
Uveřejněno v č. 55/1992 Sbírky zákonů na straně 1490

Část třetí
Povinnosti související s provozováním informačního systému

§ 16

Provozovat informační systém, který nakládá s informacemi, které vypovídají o osobnosti a soukromí dotčené osoby, jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, lze pouze, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo se souhlasem žijící dotčené osoby, pokud je možné, aby tento projev vůle učinila. Jestliže nelze podmínku souhlasu splnit, lze s informacemi nakládat jen za předpokladu, že bude zachována lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno dobré jméno dotčené osoby.