Zákon č. 270/1949 Sb.
Národního shromáždění
o finančních prokuraturách


zpet na predchozi stranku
Schváleno (Vydáno): 19.12.1949 
Účinnost od: 01.02.1950 
Zrušeno: 01.01.1953 předpisem: 65/1952 Sb.     

270/1949 Sb. - poslední stav textu:

..§ 1       Úkoly finančních prokuratur
 ..§ 2       Sídlo a obvod
 ..§ 3       Začlenění a dozor
 ..§ 4       Složení
 ..§ 5       Právní postavení
 .§ 6-8      Ustanovení přechodná a závěrečná
 ..§ 8       Účinnost a provedení             270/1949 Sb.
               ZÁKON
          ze dne 19. prosince 1949
          o finančních prokuraturách.

   Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na
tomto zákoně:

                § 1

          Úkoly finančních prokuratur

   (1) Finanční prokuratury jsou povolány, aby před soudy a
jinými veřejnými orgány zastupovaly stát, svazky lidové správy a
ony právní podměty, na jejichž zastupování je veřejný zájem; dále
jsou povolány zastupovat veřejný zájem v případech, v nichž
o takové zastoupení není postaráno jinak. V těchto mezích podávají
finanční prokuratury na žádost právní posudky.

   (2) Při vší své činnosti jsou finanční prokuratury povinny
přispívat k zachování a upevnění právního řádu lidové demokracie. 

                § 2

             Sídlo a obvod

   (1) Finanční prokuratury se zřizují v sídlech krajských
soudů.

   (2) Obvod finanční prokuratury se shoduje s obvodem krajského
soudu, v jehož sídle je zřízena.

   (3) Ministr  spravedlnosti může  odchylkou od ustanovení
předchozích odstavců nařízením stanovit, že některá finanční
prokuratura je zřízena pro obvod dvou nebo více krajských soudů. 

                § 3

            Začlenění a dozor

   Finanční  prokuratury  náležejí  do  oboru  působnosti
ministerstva spravedlnosti. S hlediska veřejného a hospodářského
zájmu vykonává ministr spravedlnosti dozor spolu s ministrem
financí. 

                § 4

               Složení

   (1) Finanční prokuratura se skládá z finančního prokurátora,
po případě jeho náměstka, a potřebného počtu zaměstnanců s
odbornou způsobilostí. Správu osobních věcí těchto zaměstnanců a
účetní službu pro finanční prokuraturu obstarává ministerstvo
spravedlnosti; tuto působnost může vláda nařízením přenést na
předsedy krajských soudů.

   (2) Kancelářské  práce u  finanční prokuratury  vykonává
potřebný počet zaměstnanců přikázaných jí předsedou krajského
soudu, v  jehož sídle je  zřízena, po dohodě  s finančním
prokurátorem. 

                § 5

            Právní postavení

   (1) Finanční prokuratura se nemusí vykázat plnou mocí ani
tehdy, je-li podle obecných předpisů k některému úkonu třeba
zvláštní plné moci; jinak jí příslušejí v řízení před soudy a
jinými veřejnými orgány práva advokáta.

   (2) Finanční prokuratura může jednat před kterýmkoliv soudem
nebo jiným veřejným orgánem; může se též dát zastupovat jiným
způsobilým zmocněncem.

   (3) Podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur a o
jejich  poměru k  zastupovaným právním  podmětům vydá vláda
nařízením. 

        Ustanovení přechodná a závěrečná

                § 6

   (1) Dosavadní finanční  prokuratury v Praze,  Brně a v
Bratislavě se přeměňují na finanční prokuratury podle tohoto
zákona.

   (2) Zaměstnanci dosavadních finančních prokuratur přecházejí
dnem počátku účinnosti tohoto  zákona do oboru ministerstva
spravedlnosti. 

                § 7

   Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením
tohoto zákona, zejména:
 1. zákon ze dne 8. června 1933, č. 97 Sb., o finančních
  prokuraturách;
 2. vládní nařízení ze dne 2. dubna 1936, č. 82 Sb., kterým se
  vydává služební instrukce pro finanční prokuratury. 

                § 8

           Účinnost a provedení

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1950; provede jej
ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

             Gottwald v. r.
             Dr. John v. r.
             Zápotocký v. r.
            Dr. Čepička v. r.