celý text předpisu ve formátu MS WORD
zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění po novele č. 273/2001 Sb. (vybraná ustanovení)

273
ZÁKON

ze dne 10. července 2001
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Částka: 104/2001 Sb. ,
Na straně (od-do): 6461-6464,
Rozeslána dne: 2. srpna 2001
Datum přijetí: 10. července 2001,
Datum účinnosti od: 2. srpna 2001

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích

§ 14

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

  1. V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
    • "d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
    • e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.".


  2. V § 49 odst. 2 se za slovy "1 000 Kč" spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000 Kč".