Nařízení č. 273/1995 Sb.
vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb.,
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.11.1995 
Účinnost od: 01.12.1995
Uveřejněno v č. 71/1995 Sbírky zákonů na straně 3781              273/1995 Sb.
             NAŘÍZENÍ VLÁDY
          ze dne 15. listopadu 1995,
kterým se mění a doplňuje  nařízení vlády č. 86/1993 Sb.,
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských
              společností

 Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb.,
o hospodářském zabezpečení církví  a náboženských společností
státem:

                Čl.I

 Nařízení  vlády  č.  86/1993  Sb.,  o  osobních požitcích
poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, se mění
a doplňuje takto:

 1. § 1 odst. 3 včetně poznámek č. 1), 1a), 1b) a 1c) zní:
 "(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového
stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se
započte doba
a) výkonu duchovenské činnosti,
b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby
  v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské
  základní (náhradní) služby,
c) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo
  děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské nebo další mateřské
  dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,1)
  pokud se žena současně v denním studiu1a) nepřipravovala na
  povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně
  postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči,
  pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však
  v celkovém rozsahu šesti let,
d) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody,
  jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest
  odnětí svobody, bylo  podle zvláštního zákona1b) zrušeno,
  a doba, po  kterou nemohl vykonávat  duchovenskou činnost
  z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1c)
e) jiné  praxe v  rozsahu, v  jakém jsou  získané znalosti
  a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše
  však v rozsahu dvou třetin.

1) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č.
  58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č.
  65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
  škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
  § 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
1b) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona
  č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb.
  Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
  a o odporu proti němu.
1c) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.".

 2. § 1 se doplňuje novým odstavcem 7, který zní:
 "(7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní
plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5
věty druhé, ve dvojnásobné výši.".

 3. § 2 odst. 1 zní:
 "(1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho
zařazení do platové třídy ve výši:

 platová   hodnostní přídavek
 třída    Kč měsíčně

  I.   od 300 do 900
  II.   od 700 do 1800
 III.   od 1200  do 3000
  IV.   od 2300  do 5700
  V.   od 4500  do 7500

 4. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových
tříd, I. platová třída zní:
 "Nesamostatní  a výpomocní  duchovní správcové,  pastorační
asistenti.".

 5. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových
tříd, II. -- V.  platová třída, písmeno A. Římskokatolická
a řeckokatolická církev, platová třída IV. zní:
"IV. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři
diecézí,  světící  biskupové,  generální  sekretář  biskupské
konference, vyšší představení řeholních společenství,".

 6. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových
tříd, II. -- V. platová třída, písmeno C. Českobratrská církev
evangelická, platová třída IV. zní:
"IV. senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro
vikariát,".

 7. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových
tříd, II. -- V. platová třída, písmeno F. Starokatolická církev,
platová třída II. zní:
"II.  samostatní  duchovní  správcové,  sekretář  biskupského
ordinariátu,".

 8. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových
tříd, II. -- V. platová třída, název písmena G zní:
"G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev
a.v.".

 9. Příloha č. 2 zní:

"Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

 1   do 3   5 030   5 570   6 170   6 970   7 920
 2   do 6   5 290   5 860   6 500   7 360   8 360
 3   do 9   5 570   6 160   6 830   7 740   8 800
 4   do 12   5 830   6 460   7 160   8 130   9 240
 5   do 15   6 110   6 750   7 490   8 510   9 680
 6   do 18   6 370   7 050   7 820   8 900   10 120
 7   do 21   6 640   7 350   8 150   9 290   10 560
 8   do 24   6 910   7 650   8 480   9 670   11 000
 9   do 27   7 180   7 940   8 810   10 050  11 440
10   nad 27  7 450   8 240   9 140   10 440  11 880
 

                Čl.II

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1995.

             Předseda vlády:
          Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

        Ministr práce a sociálních věcí:
            Ing. Vodička v. r.