Citace: 284/2002 Sb.
Částka: 102/2002 Sb.
Na straně (od-do): 6041-6043
Rozeslána dne: 28. června 2002
Datum přijetí: 31. května 2002
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Čl. I body ... 47 ... nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.284
ZÁKON
ze dne 31. května 2002,
kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:

20. V § 12 odst. 5 písm. a) se slovo "přiděluje" nahrazuje slovy "rozepisuje a přiděluje" a slova "církvemi nebo náboženskými společenstvími a zařazených do sítě škol a školských zařízeních." nahrazují slovy "registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, a zařazených do sítě škol a školských zařízení.".

47. V § 17c odst. 2 se slova "Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností," nahrazují slovy "Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, krajem, obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností s oprávněním k výkonu zvláštních práv,".

65. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Církevní školy, církevní vyšší odborné školy, církevní předškolní zařízení a církevní školská zařízení zařazená do sítě podle dosavadních předpisů se považují za zařazené do sítě podle tohoto zákona.".


Čl. II

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

12. V § 57b odst. 1 se za slova "církevní střední školy," vkládají slova "církevní vyšší odborné školy,".

13. V § 57b odst. 1 se za slova za středníkem "církevní školy" vkládají slova "se pro účely tohoto zákona považují za církevní právnické osoby a".