Zákon č. 294/1993 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody,

ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 10.11.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 01.01.2000

Uveřejněno v č. 74/1993 Sbírky zákonů na straně 1585

 

Zrušen předpisem: 169/1999 Sb.

 

40. V § 48 se v odstavci 1 slova "správa ústavu" nahrazují slovy "správa věznice". V odstavci 2 se slova "Nápravně výchovné ústavy" nahrazují slovem "Věznice" a slova "ústavní řád" se nahrazují slovy "vnitřní řád věznice".

 

 

Čl.IV

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

 

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.