Vládní nařízení č. 299/1939 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
o jednorázové drahotní výpomoci a o měsíčním drahotním přídavku statním a některým jiným veřejným zaměstnancům v činné službě a poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů

viz § 2 a § 9

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 23.11.1939
Účinnost od: 01.12.1939 
Zrušeno: 01.01.1947 předpisem: 144/1947 Sb.                  299/1939 Sb.
             Vládní nařízení
          ze dne 23. listopadu 1939
 o jednorázové drahotní výpomoci a o měsíčním drahotním přídavku
 státním a některým jiným veřejným zaměstnancům v činné službě
    a poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů

   Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II
ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.
z. a n.:

                § 1

   (1) Státním zaměstnancům přísluší 1. únorem 1940 počínajíc
drahotní přídavek, jehož výměra se určuje takto:

------------------------------------------------------------------
při ročním služném               ročních K
(platu mu odpovídajícím)
------------------------------------------------------------------
do 9.000 K výlučně .......................   1.500
 9.000 K až do 19.800 K výlučně ..........   1.800
19.800 K až do 30.600 K výlučně ..........   2.100
30.600 K až do 39.000 K výlučně ..........   2.400
39.000 K až do 54.000 K výlučně ..........   2.700
54.000 K a vyšším ........................   3.000
------------------------------------------------------------------

   (2) Služným ve smyslu předcházejícího odstavce se rozumí u
soudců a úředníků uvedených v § 53 platového zákona č. 103/1926
Sb. z. a n., jakož i u státních osob učitelských základní a
funkční služné.

   (3) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba převyšuje 10
hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní  učitelé se zmenšeným
počtem vyučovacích hodin, obdrží poměrnou část drahotního přídavku
(odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době
plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě
se zúčastněnými ministry. 

                § 2

   K doplňkům kongruy  duchovenstva církví státem uznaných
přísluší počínajíc 1. únorem 1940 drahotní přídavek, který činí

------------------------------------------------------------------
   při pensijní základně
(§ 2 zákona ze dne 25. června 1926,      ročních K
   č. 122 Sb. z. a n.)
------------------------------------------------------------------
do 9.000 K výlučně ......................   1.500
9.000 K a vyšší .........................   1.800
----------------------------------------------------------------- 

                § 3

   (1) Pokud by služební plat zaměstnancův bez výchovného s
případným doplňovacím přídavkem ženatých a s drahotním přídavkem
podle § 1, odst. 1, po odečtení pensijního příspěvku a pojistného
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., o
nemocenském pojištění veřejných  zaměstnanců, nedosáhl roční
částky, která činí

------------------------------------------------------------------
ve skupině míst         u        u
 činovného         svobodných    ženatých
                 K        K
------------------------------------------------------------------
   A           10.200      11.400
   B            9.756      10.956
  C a D           9.300      10.500,
------------------------------------------------------------------

přísluší zaměstnanci 1. únorem 1940 počínajíc doplňkový přídavek v
takové výši, aby této roční částky dosáhl.

   (2) Ustanovení předcházejícího odstavce platí i pro neplně
zaměstnané s tím rozdílem, že roční částky v přiměřené nižší
výměře určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

   (3) Ustanovení  odstavce 1  neplatí pro  zaměstnance do
dokonaného 24. roku věku a za první tři roky služby. 

                § 4

   Plně zaměstnaným státním zaměstnancům budiž do 15. prosince
1939 vyplacena jednorázová drahotní výpomoc v částce 1000 K,
neplně zaměstnaným pak úměrná její část, jejíž výši určí podle
poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných
ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry; na tuto výpomoc
jest  započítati případnou  mimořádnou zúčtovatelnou  zálohu,
vyplacenou na podzim 1939. 

                § 5

   Poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů, vyplácených z
prostředků státních nebo z prostředků  ústavů, podniků a fondů
státních nebo státem spravovaných, jejichž výslužné (vdovská
pense, sirotčí pense) nepřesahuje roční částku 10.000 K, budiž do
15. prosince 1939 vyplacena jednorázová drahotní výpomoc v částce
100 K. 

                § 6

   (1) Poživatelům  odpočivných   (zaopatřovacích)  platů,
vyplácených z  prostředků státních nebo z prostředků ústavů,
podniků a fondů státních nebo státem spravovaných, přísluší
počínajíc 1. únorem 1940 k  výslužnému (vdovské pensi, sirotčí
pensi) drahotní přídavek, který činí

------------------------------------------------------------------
   při ročním výslužném           ročních K
(vdovské pensi, sirotčí pensi)
------------------------------------------------------------------
 do 6.000 K včetně ...................    600
nad 6.000 K do 7.000 K včetně .......    552
nad 7.000 K do 8.000 K včetně .......    504
nad 8.000 K do 9.000 K včetně .......    456
nad 9.000 K do 10.000 K včetně .......    408,  zmenšený
                          o 2,5 % ročního
                           výslužného
                          (vdovské pense,
nad 10.000 K do 12.000 K výlučně ......    300, sirotčí pense)
------------------------------------------------------------------

   (2) Činí-li výslužné (vdovská pense, sirotčí pense) s tímto
přídavkem dohromady v některém  stupni rozhodném pro výměru
přídavku méně, než činí úhrn těchto platů při nejvyšším výslužném
(vdovské pensi, sirotčí pensi) stupně nejblíže nižšího, jest
výměru přídavku zvýšiti na částku doplňující výslužné (vdovskou
pensi, sirotčí pensi) na nejvyšší úhrn stupně nejblíže nižšího.

   (3) Tento přídavek přísluší i k odpočivným platům vypláceným
ve smyslu § 30, pokud se týče v souvislosti s § 46 vl. nař. č.
380/1938 Sb. z. a n.

   (4) Tento  přídavek  nepřísluší  k  částce  odpovídající
odpočivnému platu, vyplácené podle ustanovení § 22 vl. nař. č.
380/1938 Sb. z. a n. Pro určení tohoto přídavku jest úhrnné
odpočivné (zaopatřovací) platy podle ustanovení §§ 23, 24 a 26 vl.
nař. č. 380/1938 Sb. z. a n. posuzovati jako jeden celek. Hranice
příjmů stanovené v § 22, odst. 1 vl. nař. č. 380/1938 Sb. z. a n.
se zvyšuje na 16.800 K ročně, hranice určená v § 24 pak na 9.450 K
ročně. 

                § 7

   U zaměstnanců (poživatelů odpočivných nebo zaopatřovacích
platů), kteří jsou účastni výhod podle ustanovení §§ 1, 2, 3 nebo
6, odpadá dnem 1. února 1940 počínajíc výhoda podle čl. II
vládního nařízení ze dne 27. září 1939, č. 245 Sb. z. a n., o
dalším zmírnění úsporných opatření personálních. 

                § 8

   (1) Drahotní přídavek podle §§ 1 a 2 a doplňkový přídavek
podle § 3 je splatný měsíčně zároveň se služným (platem mu
odpovídajícím), drahotní přídavek podle § 6 pak měsíčně zároveň s
odpočivným (zaopatřovacím) platem.

   (2) Přídavky podle §§ 1, 2 a 3 nejsou součástí pensijní
základny a neplatí se z nich pensijní příspěvky.

   (3) Z přídavků podle §§ 1, 2, 3 a 6 se vyměřuje pojistné
podle zákona č. 221/1925 Sb. z. a n. 

                § 9

   (1) Státními zaměstnanci ve smyslu tohoto nařízení se rozumí
zaměstnanci státních nebo státem spravovaných úřadů, ústavů a
podniků, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny platovými
zákony nebo předpisy na jejich základně vydanými.

   (2) Ustanovení tohoto nařízení, vyjímajíc § 2, platí také

   a) pro učitele, jichž se týká učitelský zákon č. 104/1926 Sb.
z. a n.;

   b) pro profesory diecesních učilišť theologických (§ 211 zák.
č. 103/1926 Sb. z. a n.).

   (3) Pokud ustanovení tohoto nařízení se vztahují na aktivní a
odpočivné  (zaopatřovací)  platy  kongruálních  duchovních  a
příslušníků jejich rodin, sluší pro dotační církve učiniti obdobné
opatření podle § 5 zák. č. 122/1926 Sb. z. a n.

   (4) K usnesením (opatřením) příslušných orgánů zemí, okresů a
obcí, která by ustanovení tohoto vládního nařízení obdobně a v
jeho mezích vztáhla na zaměstnance, jichž platy jsou upraveny
podle obdoby platů zaměstnanců státních, není třeba vyššího
schválení, jež je jinak předepsáno. 

               § 10

   Nařízení toto nabývá účinnosti  dnem 1. prosince 1939;
provedou je všichni členové vlády.

             Dr. Hácha v. r.
            Ing. Eliáš v. r.
Ježek v. r.               Dr. Šádek v. r.
Dr. Kalfus v. r.             Dr. Havelka v. r.
Dr. Kapras v. r.             Čipera v. r.
Dr. Krejčí v. r.             Dr. Feierabend v. r.
            Dr. Klumpar v. r.