Vyhláška č. 318/1995 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 22.12.1995
Účinnost od: 01.01.1996
Zrušeno: 01.09.1998

Uveřejněno v č. 84/1995 Sbírky zákonů na straně 4613

Zrušen předpisem: 183/1998 Sb.

§ 1

Studium na středních školách

Za studium na středních školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:
  • a) do 31. srpna 1998 studium v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou organizovaných ve státních jazykových školách, soukromých jazykových školách a právnickými osobami, které působí v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky,
  • b) studium v jednoletých a dvouletých kursech s denní výukou organizovaných ve státním těsnopisném ústavu, uvedených v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky,
  • c) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního zákona,1) která trvá nejméně jeden rok, nejvýše však po dobu dvou let,
  • d) studium ve vyšších odborných školách,2)
  • e) studium v kursech s denní výukou pro získání základního vzdělání organizovaných v základních školách nebo středních školách.3)

------------------------------------------------------------------
1) § 4 odst. 4 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
2) § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
3) § 60 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.