Zákon č. 328/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o občanských průkazech

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 30.11.1999
Účinnost od: 01.07.2000
Uveřejněno v č. 107/1999 Sbírky zákonů na straně 7450

Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1.7.2000.


§ 5

Vydání prvního občanského průkazu

(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit
  • a) rodný list,
  • b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie"); požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"),
  • c) doklad o státním občanství,
  • d) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit

  • a) rodný list nebo rodný a křestní list,
  • b) 1 fotografii,
  • c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
  • d) doklad o státním občanství,
  • e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
  • f) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

§ 12

(1) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat13) vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a číslo potvrzení ohlásí okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal.

(2) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.
------------------------------------------------------------------
13) § 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.


§ 25

(1) V občanském průkazu vydaném před účinností tohoto zákona, ve vydaném potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem se nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy.

(2) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanských průkazů vydaných po 30. dubnu 1993, které neobsahují strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 12 přiměřeně.