Zákon č. 338/1992 Sb.
České národní rady
o dani z nemovitostí


zpet na predchozi stranku

Schváleno (Vydáno): 04.05.1992 Účinnost od: 01.01.1993
  Uveřejněno v č. 71/1992 Sbírky zákonů na straně 1946

			§ 4

            Osvobození od daně

   (1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví státu,
b) pozemky ve vlastnictví obce,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České
  republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle
  mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních
  výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České
  republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky,6) nebo
  převedené na Fond národního majetku České republiky,7) pokud
  nejsou pronajaty,
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí
  sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských
  společností státem uznaných,8) dále se stavbou nebo její částí
  sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských
  společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví
  sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám
  a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea
  a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním
  archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče,10)
  nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou
  Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem
  kultury České republiky,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími
  výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené
  vyhláškou Ministerstva  financí České republiky  v dohodě
  s Ministerstvem životního prostředí České republiky,
i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,1)
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně
  přírody a krajiny 11) s výjimkou národních parků a chráněných
  krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných
  oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě,
  loukách a pastvinách, pozemky pásma hygienické ochrany vod I.
  stupně 12) a pozemky ostatních ploch,1) které nelze žádným
  způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,1)
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25
  let, počínaje  rokem následujícím po roce,  kdy byly po
  rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním
  vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské
  pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané
  vlastníkům  na  základě  zvláštního  předpisu,13)  a  to
  i v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny pozemky
  náhradní, pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké 14) sami
  hospodaří a nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva
  na jiné osoby než osoby blízké,14)
o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály
  a jiná zařízení geodetických bodů,15) a pásy pozemků v lesích,
  vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů.16)

   (2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se
rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce
stavby.

   (3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od
daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo
pronajímány, s výjimkou pronájmu rozpočtovým organizacím. Pozemky
uvedené v odstavci 1 písm. e) až g) a l) jsou osvobozeny od daně
z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo
pronajímány.

   (4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně
z pozemků podle odstavce 1 písm. e) až h), j), k), m), n) a p)
v daňovém přiznání.

   (5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm.
n) doloží poplatník daně samostatné provozování zemědělské výroby
na  zemědělské  půdě  zápisem  do  evidence podle zvláštních
předpisů.16a)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
  republiky (katastrální zákon).
6) Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
7) Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
  ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
  národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č.
  285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č.
  569/1991 Sb.
8) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církví a náboženských společností.
9) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č.
  300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.
10) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
  č. 182/1991  Sb., kterou se provádí  zákon o sociálním
  zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v
  sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 482/1991 Sb.
  a zákona ČNR č. 582/1991 Sb.
11) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
12) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
13) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
  jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a
  poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č.
  262/1992 Sb.
16) Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
  Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných
  plynů (plynárenský zákon).
16a) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění
  zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.§ 9

            Osvobození od daně

   (1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
a) stavby ve vlastnictví státu,
b) stavby ve vlastnictví obce,
c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými
  zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání
  a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají
  diplomatických a konzulárních výsad  a imunity, a to za
  předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena
  vzájemnost,
d) stavby spravované Pozemkovým  fondem České republiky nebo
  převedené na Fond národního majetku České republiky, pokud
  nejsou pronajaty,
e) stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem
  uznaných,8)  sloužící  k  vykonávání  náboženských  obřadů
  a k výkonu duchovní správy  těchto církví a náboženských
  společností,
f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných
  společností,
g) na dobu  15 let, počínaje rokem  následujícím po vydání
  kolaudačního  rozhodnutí,  novostavby  obytných  domů  ve
  vlastnictví fyzických osob, pokud slouží k trvalému bydlení
  vlastníka nebo osob blízkých, a novostavby obytných domů,
  v nichž jsou byty výhradně ve vlastnictví fyzických osob,
h) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy
  vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle
  zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu nebo přechodu
  vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
i) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy ve
  vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948
  a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty
  v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než
  vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů
  o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od
  roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné
  osoby než osoby blízké,
j) na dobu 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy
  s byty převedenými do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví
  státu, obcí a družstev,18a) pokud nedošlo k dalšímu převodu
  nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby
  blízké,
k) stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím,
  budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem,
  státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením
  sociální  péče,  nadacím,  občanským  sdružením  zdravotně
  postižených  občanů  a  dále  stavby  památkových veřejně
  přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí
  České republiky  v dohodě s  Ministerstvem kultury České
  republiky,
l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního
  prostředí  stanovené vyhláškou  Ministerstva financí České
  republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České
  republiky,
n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky
  sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti 18b a
  jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém
  slouží k jejich trvalému bydlení,
o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob,
  které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální
  potřebnosti a  jsou držiteli průkazu ZTP,  a stavby pro
  individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,
p) stavby kulturních památek 18c) na dobu osmi let, počínaje rokem
  následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy
  prováděné vlastníkem,
r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení
  změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných
  paliv na vytápění plynem, elektřinou nebo na systém využívající
  obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,
  anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby
  stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.

   (2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby,
zjistí se nárok na osvobození  z poměru, v jakém je podlahová
plocha nadzemní části stavby podléhající osvobození k celkové
podlahové ploše nadzemních částí stavby.

   (3) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až
i)  nepodléhají  nebytové  prostory  staveb sloužící výlučně
k podnikatelské činnosti.

   (4) Stavby a jejich části uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou
osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské
činnosti  nebo  pronájmu,  s  výjimkou  pronájmu rozpočtovým
organizacím. Stavby a jejich části uvedené v ustanoveních písmen
d), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány
k podnikatelské činnosti nebo pronájmu. Podle ustanovení odstavce
1 písm. i) postupují obdobně bytová družstva, označovaná podle
dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva.18d)

   (5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb
podle odstavce 1 písm. e) až k), m) až r) v daňovém přiznání.

   (6) Osvobození od daně podle odstavce 1 písm. h), i) a p) je
vázáno na poplatníkem prokázané použití finančních prostředků
získaných  osvobozením  na  stavební  opravy,  rekonstrukci
a modernizaci obytných domů a stavební úpravy kulturních památek
(dále jen "prostředky"). Účinnost  osvobození vzniká již ve
zdaňovacím období, v němž byl nárok na osvobození uplatněn. První
doklady osvědčující vynaložení prostředků je poplatník povinen
předložit do dvou let od účinnosti osvobození, jinak poskytnuté
osvobození  zaniká. Poslední  doklady osvědčující  vynaložení
prostředků je možno předložit nejdéle do jednoho roku po zániku
účinnosti osvobození. Pokud nebyly prokázány všechny prostředky
získané z osvobození od daně, rozdíl prokázaných prostředků
a daňové povinnosti se předepíše poplatníkovi k přímému placení
jako daň.

   (7) Pokud dojde k zániku osvobození od daně podle předchozího
odstavce, může poplatník požádat o osvobození znovu kdykoli v době
do 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. K této žádosti je
poplatník  povinen  současně  předložit  doklady  osvědčující
vynaložení prostředků. Osvobození se při splnění těchto podmínek
poskytne již na zdaňovací období, v němž byl nárok uplatněn, pro
zbytek zákonné lhůty dané pro osvobození. Další postup je shodný
s ustanovením uvedeným v odstavci 6.

   (8) Po dobu přiznaného osvobození podle odstavce 1 písm.
h), i) a p) se staví běh prekluzivní lhůty pro vyměření nebo
doměření daně a promlčecí lhůta pro placení daně.
------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církví a náboženských společností.
9) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č.
  300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.
  Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
  politických hnutích.
18) Zákon  č. 403/1990  Sb., o  zmírnění následků některých
  majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18a) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění
   zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č.
   265/1992 Sb. a zákonného opatření Předsednictva Federálního
   shromáždění č. 297/1992 Sb.
18b) Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění
   zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 165/1993 Sb.
18c) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
   pozdějších předpisů.
18d) Např. zákon  č. 53/1954 Sb., o  lidových družstvech a
   družstevních  organisacích, ve  znění zákonného opatření
   předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.