345/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 21.12.1999
Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 110/1999 Sbírky zákonů na straně 7568

Vybraná ustanovení: § 2, 29, 33 odst. 1, §§ 71 - 75 a § 98

Možnost stažení celého textu ve formátu Ms-Dos text (lze otevřít v programu Word)

 • vyhláška č.345/1999 Sb. nahradila dosud platnou vyhlášku č. 110/1994 Sb.

  § 2

  (1) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným a je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.


  § 29

  Uspokojování kulturních potřeb

  (1) Knihy, denní tisk a časopisy mohou odsouzenému zasílat též jeho příbuzní nebo jiné osoby. Na jejich zasílání se nevztahuje omezení uvedené v § 24 odst. 1 zákona. Pokud jsou k zásilce s knihami, denním tiskem a časopisy přiloženy jiné věci, považuje se zásilka za balíček ve smyslu § 24 zákona.

  (2) Věznice zajišťuje provoz knihovny a v rámci svých možností zabezpečuje její vybavení běžně dostupnou beletrií, náboženskou a odbornou literaturou včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. Odsouzenému se umožní výběr knih z knihovního fondu věznice podle jeho zájmu, duchovních potřeb a vyznání.


  § 33

  (1) V případě, že balíček obsahuje cennosti, peníze, zbraně a střelivo, léky, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národností, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, nebo v případě, že odsouzený balíček odmítne převzít, vrátí se balíček nebo jeho nepředaná část odesílateli jako nová zásilka na náklady odsouzeného, pokud k vrácení nedošlo již při návštěvě.


  HLAVA SEDMÁ
  ÚČAST NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ
  NA NAPLŇOVÁNÍ ÚČELU TRESTU

  Účast církví a náboženských společností

  § 71

  Registrované církve a náboženské společnosti se mohou podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby, a to zejména
  • a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených,
  • b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům,
  • c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),
  • d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury,
  • e) prováděním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,
  • f) podílem na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programů zacházení (§ 36 odst. 5 a 6),
  • g) podílem na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými,
  • h) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu trestu.

  § 72

  (1) Věznice zabezpečí po dohodě s pověřenými osobami vhodné prostory a podmínky pro bohoslužby a poskytování individuální duchovní služby.

  (2) Se souhlasem příslušného lékaře je pověřená osoba oprávněna navštěvovat odsouzené umístěné na lůžkových částech zdravotnických zařízení Vězeňské služby; souhlasu není třeba, je-li ohrožen život odsouzeného.

  (3) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení nebo samovazby, se na jeho žádost umožní individuální duchovní služba.

  (4) Odsouzení jsou vhodným způsobem informováni o možnosti návštěvy bohoslužeb a poskytnutí individuální duchovní služby.

  (5) Požádá-li odsouzený o poskytnutí duchovní služby, informuje věznice o této žádosti bez odkladu pověřenou osobu.

  § 73

  (1) Pověřená osoba může žádat věznici o podání zprávy o chování odsouzeného a o nahlédnutí do jeho osobního spisu; této žádosti věznice vyhoví, pokud s tím odsouzený souhlasí.

  (2) Církve nebo náboženské společnosti z místa bydliště odsouzeného nebo mající vztah k odsouzenému mohou požádat o podání zprávy o chování odsouzeného, včetně oznámení o nadcházejícím propuštění; této žádosti věznice vyhoví, pokud odsouzený s podáním takové zprávy souhlasí.

  Účast zájmových sdružení občanů
  a nevládních organizací

  § 74

  Zájmová sdružení občanů a nevládní organizace působící v souladu s právními předpisy se mohou podílet na naplňování účelu výkonu trestu zejména těmito formami:
  • a) individuálními návštěvami odsouzených,
  • b) prováděním přednášek a besed, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,
  • c) podílem na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programů zacházení (§ 36 odst. 5 a 6),
  • d) podílem na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými.

  § 75

  (1) Návštěvy odsouzených [§ 74 písm. a)] se uskuteční v mimopracovní době v termínu stanoveném ředitelem věznice a nezapočítávají se do návštěv blízkých osob. (2) Při poskytování zpráv zájmovým sdružením občanů a nevládním organizacím se obdobně užije ustanovení § 73.


  HLAVA OSMÁ
  VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH CIZINCŮ

  § 98

  (1) Při výkonu trestu se podle možnosti věznice přihlíží i k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených cizinců.