Zákon č. 357/1992 Sb.
České národní rady
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

zpet na puvodni stranku		Zákon č. 357/1992 Sb.
		  České národní rady
  o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí    

            !!!!!!! § 20 odst. 4 !!!!!

Schváleno (Vydáno): 05.05.1992 
Účinnost od: 01.01.1993
 

 Osvobození od daně dědické, daně darovací
        a daně z převodu nemovitostí

               § 19
		..............

		  § 20

   (1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné
nabytí majetku do vlastnictví České republiky nebo do vlastnictví
obcí, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední
orgány, státní fondy, Fond dětí a mládeže, okresní úřady nebo obce
či rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředními
orgány, okresními úřady nebo obcemi.

   (2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci
  státních podniků,3) akciových společností s plnou majetkovou
  účastí státu nebo s plnou majetkovou účastí Fondu národního
  majetku České  republiky a nebo  Pozemkového fondu České
  republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou
  účastí státu,
b) převody a  přechody vlastnictví k  nemovitostem akciových
  společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle
  rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s
  plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v
  rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4)
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s
  rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území
  podle zvláštních předpisů,5)
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do
  vlastnictví dobrovolných svazků  obcí (dále jen "svazek")
  vytvořených podle zvláštního zákona,6) a dále z vlastnictví
  svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku
  sdruženy a  které byly předchozími  vlastníky převáděných
  nemovitostí.

   (3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo
přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky,
pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední
orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové
organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady, jakož i
převody nebo přechody vlastnictví  k nemovitostem na Českou
republiku.

   (4) Od  daně dědické  a daně  darovací jsou osvobozena
bezúplatná nabytí majetku
a) určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti
  kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální
  péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a
  mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými
  osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a
  které mají sídlo na území České republiky,
b) státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi,7)
c) obecně prospěšnými společnostmi určená na jejich činnost,
d) nadacemi nebo nadačními fondy, jakož i majetku poskytnutého
  nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s účelem a podmínkami
  stanovenými v nadační listině nebo ve statutu.

   (5) Od daně dědické je  osvobozen nárok zůstavitele na
odškodnění podle zvláštních zákonů,8) jestliže zůstavitel podal
žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990 Sb., o
soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobnou
žádost podle ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele
nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen. Toto osvobození se
vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u
soudu, do smrti zůstavitele však nebylo soudem o něm pravomocně
rozhodnuto.

   (6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou
osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k majetku z Fondu národního
  majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky
  na nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci 9) a při
  převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
  podle zvláštního předpisu,9a)
b) převody a  přechody vlastnictví k  nemovitostem akciových
  společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci
  schváleného  privatizačního  projektu  nebo  rozhodnutí  o
  privatizaci před převodem majetkové účasti na Fond národního
  majetku  České republiky  nebo na  Pozemkový fond  České
  republiky,10)
c) převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v
  České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské
  Federativní Republiky,
d) převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných
  břemen v souvislosti s výměnou nemovitostí podle zvláštního
  předpisu,11)
e) vklady vložené podle  zvláštního zákona 12) do obchodních
  společností nebo družstev  (dále jen "společnost"). Je-li
  vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti
  let od vložení vkladu  zanikne účast společníka obchodní
  společnosti nebo člena v družstvu (dále jen "společník"), s
  výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku
  vrácena. Po dobu těchto pěti let neběží lhůta pro vyměření
  daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do
  pěti let od vložení nemovitosti jako vkladu je společník
  povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti nebo členství
  místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i
  sdělení o způsobu vypořádání,
f) přechody jmění obchodních společností a družstev při jejich
  sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně podle zvláštního
  zákona,12)
g) převody bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů,12a)
h) převody rodinných domků 12b) a garáží z majetku bytových
  družstev do vlastnictví členů těchto družstev - fyzických osob,
  jejichž nájemní vztah k rodinnému domku nebo garáži vznikl po
  splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními
  předchůdci,
i) převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s
  vyčleněním části bytového družstva.12c)

   (7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný
převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novostavbou,
na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je
dokončenou novostavbou nebo rozestavěnou novostavbou a stavba
nebyla dosud užívána, jestliže převodce (prodávající) je
a) fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou
  osobou a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich
  podnikatelskou činností,
b) obec.

   (8) Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se
nevybírá při vydání majetku podle zvláštních předpisů.13)

   (9) Od daně darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického
práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim
dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině.

   (10) Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí
majetku fyzickými osobami s bydlištěm na území České republiky
provozujícími školská a zdravotnická zařízení a zařízení na
ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat určená na
financování těchto zařízení. Obdobně jsou osvobozena bezúplatná
nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zařízení na
ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat.

   (11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně
bezúplatné převody majetku z  Fondu národního majetku České
republiky a z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný
a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., a dotace poskytované
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.,
z majetku tohoto fondu.

   (12) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno první
bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4
a částí třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových  nároků v družstvech,  mezi osobami
blízkými.13a)

   (13) Od  daně darovací  je osvobozeno  nabytí peněžních
prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně
použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu
sociálních služeb  nebo na zakoupení  pomůcky pro zdravotně
postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.