361/2000 Sb.
zákon Parlamentu České republiky o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Schváleno (Vydáno): 14.09.2000
Účinnost od: 01.01.2001
§ 92

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

(1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný okresní úřad.

(2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít písemnou formu.

(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
b) adresa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění,
d) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jejíž udělení je žádáno.

(4) K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti,
c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
d) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91,
e) jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, s pokrývkou hlavy je možné předložit fotografii jen v odůvodněných případech, například z náboženských nebo zdravotních důvodů, která svým provedením odpovídá požadavkům příslušné normy,29) (dále jen "fotografie").

(5) Po podání žádosti příslušný okresní úřad bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c) a doklad totožnosti vrátí žadateli.

(6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.

(7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění všechny podmínky podle § 82 odst. 1, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo na jeho rozšíření o další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.
------------------------------------------------------------------
29) ČSN 66 6416.