zákon č. 363/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno (Vydáno): 14.09.2000
Účinnost od: 22.11.2000

Čl.I

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

26. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9a) zní:

"§ 33

Bezpečnostní dotazník

(1) Bezpečnostní dotazník se dělí na část základní a dvě části doplňující.

(2) Část základní vyplní každá navrhovaná osoba a předá ji statutárnímu orgánu.

(3) První doplňující část vyplní navrhovaná osoba pro účely bezpečnostní prověrky II., III. nebo IV. stupně. Druhou doplňující část vyplní navrhovaná osoba pro účely bezpečnostní prověrky III. nebo IV. stupně. Příslušné doplňující části včetně prohlášení k osobnostní způsobilosti nebo posudku o osobnostní způsobilosti předá navrhovaná osoba statutárnímu orgánu v podobě vylučující možnost, aby se statutární orgán seznámil s jejich obsahem.

(4) V základní části navrhovaná osoba uvádí
a) jméno a příjmení, tituly,
b) datum a místo narození, rodné číslo,
c) adresu místa, kde je přihlášena k trvalému pobytu, a adresu jiného místa, kde se zdržuje,
d) rodinný stav,
e) státní občanství včetně předchozích,
f) číslo občanského průkazu, datum a místo jeho vydání,
g) současné povolání,
h) přehled předchozích zaměstnavatelů a povolání v posledních 5 letech,
i) životopis.

(5) V první doplňující části navrhovaná osoba uvádí
a) druh a číslo cestovního dokladu, datum a místo jeho vydání,
b) je-li voják nebo nevoják, u vojáka číslo vojenské knížky, evidenční místo a dosaženou vojenskou hodnost, u nevojáka důvod zániku branné povinnosti,
c) je-li nebo byla-li ve služebním poměru, v jakém, ke komu a dosaženou hodnost,
d) všechna vznesená a sdělená obvinění z trestných činů vůči své osobě a pravomocná odsouzení, ve) členství v orgánech organizací v posledních 5 letech,
f) podnikatelskou činnost v posledních 5 letech,
g) nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 30 dnů po dosažení věku 18 let a pobyty kratší, jejichž celková délka přesáhla 120 dní v kalendářním roce v posledních 5 letech,
h) majetkové poměry,
i) výkony rozhodnutí nařízené proti ní v posledních 5 letech,
j) členství v Lidových milicích,
k) kontakty a vazby na bývalé i současné zpravodajské a bezpečnostní služby cizí moci nebo na zpravodajské služby bývalé Československé socialistické republiky,
l) přehled předchozích bezpečnostních prověrek provedených podle tohoto zákona,
m) zda užívá nebo užívala omamné nebo psychotropní látky,
n) zda je nebo byla závislá na jiné návykové látce,
o) zda je nebo byla z nějaké závislosti léčena,
p) dodatek k životopisu vztahující se ke skutečnostem uvedeným v této části dotazníku.

(6) Ve druhé doplňující části navrhovaná osoba uvádí
a) jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, datum a místo narození, státní příslušnost, včetně předchozích, manžela a datum sňatku,
b) současného zaměstnavatele a povolání manžela a adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, liší-li se od obdobného údaje navrhované osoby,
c) jméno, příjmení, rodné číslo a datum a místo narození a státní příslušnost, včetně předchozích, všech osob žijících společně s navrhovanou osobou v místě, kde je tato osoba přihlášena k trvalému pobytu, a v jiném místě, kde se navrhovaná osoba zdržuje,
d) jména a adresy 3 osob, které nejsou uvedeny v bezpečnostním dotazníku z jiného důvodu a mohou se vyjádřit k navrhované osobě,
e) přehled navštěvovaných škol,
f) přehled předchozích zaměstnavatelů a povolání neuvedených v základní části,
g) majetkové poměry příslušníků domácnosti,9a)
h) adresy míst, kde byla navrhovaná osoba v posledních 10 letech přihlášena k trvalému pobytu, a jiných míst, kde se zdržovala,
i) kontakty na osoby žijící v zahraničí,
j) příslušnost a vztahy k sdružením, obecně prospěšným společnostem a nadacím v posledních 5 letech,
k) souhlas k ověření stavu bankovních účtů, účtu ve Středisku cenných papírů a souhlas k ověření daňového přiznání,10)
l) dodatek k životopisu vztahující se ke skutečnostem uvedeným v této části dotazníku.

(7) Součástí bezpečnostního dotazníku je
a) 1 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě navrhované osoby, zobrazuje ji v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím její identifikaci,
b) čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů,
c) souhlas s provedením bezpečnostní prověrky,
d) souhlas se shromažďováním a vedením údajů v souladu se zvláštním právním předpisem.11)

(8) Vyplněný bezpečnostní dotazník slouží pouze pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky. Údaje v něm uvedené musí být chráněny před neoprávněným nakládáním.

(9) Úřad stanoví právním předpisem formy bezpečnostního dotazníku, jeho vzor a způsob jeho vyplňování.
------------------------------------------------------------------
9a) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.".