38/2003 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1997 byla v Ženevě na 85. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce.

 

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval.

 

Ratifikace Úmluvy Českou republikou byla zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce dne 9. října 2000.

 

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 2 dne 10. května 2000. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 9. října 2001.

 

Dne 26. listopadu 2002 byla depozitáři Úmluvy doručena zpráva podle čl. 22 Ústavy Mezinárodní organizace práce o provádění této Úmluvy. V rámci této zprávy bylo podle článku 2 odst. 5 Úmluvy učiněno oznámení, že služby uvedené v článku 1 odst. 1 písm. b) nejsou v tomto okamžiku realizovány a právní řád je v současnosti neumožňuje. Novela zákona o zaměstnanosti, jež má tuto formu umožnit, se v současnosti připravuje a předpokládá se, že nabude účinnosti v roce 2003. Česká republika proto vůči těmto službám využívá ustanovení článku 2 odst. 4 písm. a) Úmluvy.

 

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

 

ÚMLUVA Č. 181

O SOUKROMÝCH AGENTURÁCH PRÁCE

 

(PŘEKLAD)

 

Generální konference Mezinárodní organizace práce,

 

svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce a tam se dne 3. června 1997 sešla na svém 85. zasedání;

 

majíc na zřeteli ustanovení Úmluvy o agenturách práce činných za úplatu (revidovaná), 1949;

 

vědoma si důležitosti pružnosti ve fungování trhů práce;

 

odvolávajíce se na to, že Mezinárodní konference práce na svém 81. zasedání v roce 1994 přijala stanovisko, že MOP by měla revidovat Úmluvu o agenturách práce činných za úplatu (revidovaná), 1949;

 

berouc v úvahu velmi rozdílné prostředí, ve kterém soukromé agentury práce pracují ve srovnání s podmínkami, za nichž byla přijata shora uvedená úmluva;

 

uznávajíc roli, kterou soukromé agentury práce mohou sehrát na dobře fungujícím trhu práce;

 

připomínajíc potřebu chránit pracovníky před zneužíváním;

 

přiznávajíc potřebu zaručit právo na svobodu sdružování a podpořit kolektivní vyjednávání a sociální dialog, jakožto nutné složky dobře fungujícího systému pracovních vztahů;

 

poukazujíc na ustanovení Úmluvy o službách zaměstnanosti, 1948;

 

připomínajíc ustanovení Úmluvy o nucené práci, 1930, Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva na organizování, 1948, Úmluvy o právu na organizování a kolektivní vyjednávání, 1949, Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958, Úmluvy o politice zaměstnanosti, 1964, Úmluvy o minimálním věku, 1973, Úmluvy o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti, 1988, a ustanovení týkající se náboru a umísťování v Úmluvě o migraci za zaměstnáním (revidovaná), 1949, a Úmluvě o migrujících pracovnících (doplňující ustanovení), 1975; a

 

rozhodnuvši se přijmout některé návrhy týkající se revize Úmluvy o agenturách práce činných za úplatu (revidovaná), 1949, což je čtvrtý bod pořadu jednání konference; a

 

stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy;

 

přijímá dne 19. června 1997 následující Úmluvu, která bude nazývána jako Úmluva o soukromých agenturách práce, 1997:

 

(...)

 

Čl.5

 

1. K prosazení rovnosti příležitostí a zacházení v přístupu k zaměstnání a k určitým povoláním bude členský stát dbát na to, aby soukromé agentury práce zacházely s pracovníky bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politických názorů, národnostního a sociálního původu nebo bez jakékoli jiné formy rozlišování pokryté národním zákonodárstvím a praxí, jako je například věk nebo zdravotní postižení.

 

2. Odstavec 1 tohoto článku nebude prováděn takovým způsobem, aby znemožnil soukromým agenturám práce poskytovat zvláštní služby nebo cílené programy zaměřené na pomoc znevýhodněným pracovníkům při jejich činnosti vyhledávání zaměstnání.

 

(...)

 

Schváleno (Vydáno): 19.06.1997 Účinnost od: 09.10.2001

Uveřejněno v č. 21/2003 Sbírky mezinárodních smluv na straně 913