Nařízení

vydané od ministra záležitostí duchovních a vyučování a od ministra financí

ze dne 25. března 1875, č. 39 ř.z., za příčinou vykonání zákona, daného dne 7. května 1874 (č. 51 z.ř.) o příspěvcích k fondu náboženskému.

 

Jak se má vésti správa jmění církevního

 

§ 23

 

U každého politického řízení zemského založeny buďte knihy podle vzoru A, do nichž se zapíše způsobem sumovním cena jmění církevních prebend a řeholních společenstev, kteréž leží v obvodu úřadu příspěvek vyměřujícího.

 

V příčině každé prebendy neb každého společenstva zřízeno buď zvláštní folium.

 

Ceny přenešeny buďte z opravených fassí z příčiny ekvivalentu poplatkového a dokládáno se budiž při tom v rubrice "Data dokládací" povždy spisů úřadů finančních, na nichž se udaná cena zakládá. V rubrice "Cena jmění se zmenšila neb rozmnožila" zaznamenáno buď se strany jedné, co bylo částmi jmění, záležejícího v bibliotékách a ve sbírkách vědeckých nebo uměleckých i dluhy, které nejsou uhraženy jměním movitým, a se strany druhé, co přibylo cenami, z nichž nebyl dosud vyměřen ekvivalent poplatkový.

 

§ 24

 

Do knihy v § 23 jmenované zapsány buďte ceny jmění, hledíc k tomu, zdali se z nich příspěvek k náboženskému fondu skutečně vyměří čili nic. Nevyměří-li se příspěvku, poněvadž se pro doplnění kongruy dává subvence z fondů veřejných (§ 7 zákona č. 51/1874 ř.z.), budiž to v rubrice "Připomenutí" uvedeno. Vyměří-li se příspěvek, přenešeno buď číslo v rubrice "Veškerá cena" zapsané do knihy dle vzoru B vedené, a že se to stalo, poznamenáno buď v první knize v předposlední rubrice.

 

Zdali se má vyměřiti příspěvek k fondu náboženskému a přenésti tedy veškerá cena do druhé knihy, uváží se jediné podle dat o ceně věci, z kteréž se má příspěvek vyměřiti, zřetel majíc k tomu, zdaliž se k doplnění kongruy dává subvence z fondů veřejných. Kde se subvence nedává, nebudiž na tu chvíli uvažováno, jestli kongrua uhražena a má-li se tedy příspěvek k fondu náboženskému skutečně zapraviti.

 

§ 25

 

Příspěvek k fondu náboženskému vyměřen buď dle rubrik ve vzoru B udělaných. Vyhledá-li se z povinnosti úřadu nebo k požádání strany kompetence, budiž resultát toho poznamenán v rubrikách 10. až 12. Při tom buď náklad dle § 17 kompetenci za rovný pokládaný připočten ke kompetenci, zaznamenané v rubrice 11. Vyjde-li z porovnání rubrik 10. a 11., že nepřebývá žádného čistého užitku, tedy nebuď na tu chvíli příspěvku k fondu náboženskému vyměřováno a buď to v poslední rubrice připomenuto. Přebude-li něco, budiž to s číslem povinného příspěvku v rubrice 9 zaznamenaným porovnáno a dle toho v rubrice 13. buď celý příspěvek za povinnost předepsán anebo částka příspěvku, shodující se s tím, oč jsou obě čísla od sebe rozdílná. (§ 16.).

 

Kdykoli se příspěvek k fondu náboženskému předepíše a zdělá se tedy (§ 26) příkaz k placení, budiž v závěrečné rubrice knihy B k tomuto příkazu poukázáno.

 

§ 26

 

Podle předepsání zdělá zřízení zemské:

a)   nařízení poukazující ke kase, která má právo, příspěvek přijmouti,

b)   příkaz dle vzoru C sepsaný, aby ten, kdo jest povinen, příspěvek zaplatit.

 

Zároveň se má spis vyměřovací poslati k likvidatuře účetního oddělení řízení zemského, aby se řádně do knihy zapsal a připojila se na nařízení poukazovacím klausule likvidační.

 

§ 27

 

Přiznavatelům či fassionářům, kteří dle opravených fassí byli zproštění příspěvku k fondu náboženskému, budiž o tom, vyřizujíc fassi jejich, věděti dáno.

 

§ 28

 

Řízení zemské dodá příkazy k placení arcibiskupům a diecézanským biskupům přímo, kapitolám hlavních chrámů k rukoum ordinariátů a jiným stranám skrze politické úřady okresní.

 

Příslušnému ordinariátu pošle se sumovní seznamenání příkazů k placení prostředkem politických okresních úřadův dodaných. Co se týče příkazů k placení, svědčících kapitolám hlavních chrámů, jest potvrzení ordinariátu , že příkaz obdržel, potvrzením, že příkaaz byl dodán kapitole.

 

Že byl dodán první příkaz k placení, potvrzeno buď listem obdržecím dle vzoru D (§ 32).

 

§ 29

 

Příspěvky zapravovány buďte u hlavní kasy zemské té země, v které byly vyměřeny (§ 18 zákona 51/1874 ř.z.).

 

§ 30

 

Když kdo zapraví první příspěvek, obdrží arch na placení dle vzoru E, na němž se mu bude potvrzovati, když další příspěvky zaplatí.

 

§ 31

 

V knihách likvidačních budiž vedle příspěvku povinného poznamenáno, kolik jest odvedeno. Shledá-li se, že není vše zapraveno, budiž podle výkazů nedoplatků od početního oddělení řízení zemského zdělaného, provedena exekuce a budiž požádána k tomu konci dle okolností prokuratura finanční.

 

Při exekuci má se předejíti dle toho, co nařízeno v příčině dobývání císařských daní a dávek (§ 21 zákona 51/1874 ř.z.).

 

§ 32

 

První příspěvek obsahuje částky od 1. ledna 1875 až do zaplacení prošlé a zapraviti se má nejdéle ve 30 dnech po dodání příkazu, že se má platiti, což v tomto příkaze výslovně má podotknouti. Další příspěvky zapravovati se mají ve čtvrtletních částkách napřed (1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října každého roku /§ 18 zákona 51/1874 ř.z./) a propadnou ihned.

 

Příloha: Příslušné formuláře typu A - E