Zákon č. 40/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

 

 

Schváleno (Vydáno): 09.02.1995
Účinnost od: 01.04.1995
Uveřejněno v č. 8/1995 Sbírky zákonů na straně 467

Znění § 1 a 2 před novelou provedenou zákonem č. 138/2002 Sb.

Čl.I


OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií.

(2) Komunikačními médii se pro účely tohoto zákona rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk1) a neperiodické publikace,2) dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací.

------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 zákona ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích.

§ 2

 

(1) Reklama zboží nebo služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej nebo poskytování nebo šíření není dovoleno, je zakázána.

(2) Reklama nesmí obsahovat nepravdivé údaje, prvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy, zejména prvky urážející národnostní nebo náboženské cítění, ohrožující obecně nepřijatelným způsobem mravnost nebo propagující násilí, prvky snižující lidskou důstojnost nebo využívající motiv strachu.

(3) Reklamy určené osobám do 15 let, nebo v nichž vystupují osoby mladší 15 let, pokud podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, se zakazují.

(4) Zakazuje se:


 

Znění po novele provedené zákonem č. 138/2002 Sb. (účinnost od 1.6.2002)

 

Čl.I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

  (1) Reklamou se  rozumí oznámení, předvedení  či jiná prezentace šířené  zejména   komunikačními  médii,  mající   za  cíl  podporu podnikatelské  činnosti,  zejména  podporu  spotřeby  nebo prodeje zboží, výstavby,  pronájmu nebo prodeje  nemovitostí, prodeje nebo využití práv  nebo závazků, podporu  poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1) pokud není dále stanoveno jinak.

 

  (2) Komunikačními  médii, kterými je  reklama šířena, se  rozumí prostředky   umožňující  přenášení   reklamy,  zejména  periodický tisk2)   a  neperiodické   publikace,3)  rozhlasové   a  televizní vysílání,   audiovizuální  produkce,4)   počítačové  sítě,  nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.

 

  (3) Sponzorováním  se   rozumí  příspěvek  poskytnutý   s cílem podporovat výrobu nebo prodej  zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.

 

  (4) Zadavatelem  reklamy  (dále  jen  "zadavatel")  je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.

 

  (5) Zpracovatelem reklamy (dále jen  "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona  právnická nebo fyzická  osoba, která pro  sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu.

 

  (6) Šiřitelem reklamy  (dále jen "šiřitel") je  pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří.

 

  (7) Ustanovení tohoto zákona se  vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak.

------------------------------------------------------------------

1) § 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

2) § 3 písm.  a) zákona č.  46/2000 Sb., o  právech a povinnostech při  vydávání periodického  tisku a  o změně  některých dalších zákonů (tiskový zákon).

3) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

4) § 1  odst.  1  písm.  c)  zákona  č.  273/1993 Sb., o některých    podmínkách  výroby, šíření  a archivování  audiovizuálních děl,    o změně  a  doplnění  některých   zákonů  a  některých  dalších    předpisů.

 

§ 2

 

  (1) Zakazuje se

a) reklama  zboží, služeb  nebo jiných  výkonů či  hodnot, jejichž  prodej,  poskytování  nebo  šíření  je  v  rozporu  s  právními   předpisy,

b) reklama  založená na  podprahovém vnímání.  Takovou reklamou se  pro účely tohoto  zákona rozumí reklama, která by  měla vliv na   podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala,

c) reklama klamavá,5)

d) reklama  skrytá. Takovou  reklamou se  pro účely  tohoto zákona    rozumí  reklama,  u  níž  je  obtížné  rozlišit,  že  se  jedná   o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena,

e) šíření nevyžádané  reklamy, pokud vede k  výdajům adresáta nebo   pokud adresáta obtěžuje.

 

  (2) Srovnávací  reklama6) je  přípustná za  podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.7)

 

  (3) Reklama nesmí  být v rozporu s dobrými  mravy, zejména nesmí obsahovat  jakoukoliv  diskriminaci  z  důvodů  rasy, pohlaví nebo národnosti  nebo  napadat   náboženské  nebo  národnostní  cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost,  obsahovat   prvky  pornografie,  násilí   nebo  prvky využívající  motivu  strachu.   Reklama  nesmí  napadat  politické přesvědčení.

 

  (4) Reklama  nesmí  podporovat  chování  poškozující zdraví nebo ohrožující   bezpečnost  osob   nebo  majetku,   jakož  i  jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

 

  (5) Reklama  šířená společně s jiným  sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.

------------------------------------------------------------------

5) § 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6) § 50a  odst.  1  zákona  č.  513/1991  Sb.,  ve znění zákona č.  370/2000 Sb.

7) § 50a odst. 2  a 3 zákona č. 513/1991  Sb., ve znění pozdějších  předpisů.