Zákon č. 411/2000 Sb.
Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno (Vydáno): 26.10.2000
Účinnost od: 01.01.2001

Čl.I

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:

41. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 11a), 11b) a 11c) znějí:

"c) sdružením11a) a politickým stranám a politickým hnutím11b) Ministerstvo vnitra,
d) církvím, náboženským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností,11c) Ministerstvo kultury,
------------------------------------------------------------------
11a) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
11c) Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).