Zákon č. 424/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 02.10.1991
Účinnost od: 01.11.1991
Uveřejněno v č. 81/1991 Sbírky zákonů na straně 1993

ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Změna: 468/1991 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.
Změna: 189/1993 Sb.
Změna: 117/1994 Sb.
Změna: 296/1995 Sb.
Změna: 296/1995 Sb. (část), 322/1996 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a)

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

  • a) v občanských sdruženích,1)
  • b) k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,
  • c) v církevních a náboženských společnostech.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.
1a) Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.