Zákon

č. 474/2001 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Schváleno (Vydáno): 29.11.2001 Účinnost od: 01.01.2002

uveřejněno v č. 172/2001 Sbírky zákonů na straně 9939

 

Čl.I

 

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 369/2000 Sb., se mění takto:

 

2. V § 24 odst. 3 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 42) a 43) zní:

"b) odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením,42) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností43) nebo zadáváním výrobních programů těmto subjektům, nebo

------------------------------------------------------------------

42) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.".