zákon

ze dne 24. února 1907, č. 56 ř.z.,
kterým se ustanovují zvýšení nejmenšího příjmu a výslužného katolických duchovních správců podle jejich služebního času.

 

S přisvědčením obojí sněmovny rady říšské vidí Mi se naříditi takto:

 

§ 1

 

V obrazci I. zákona ze dne 19. září 1898 č. 176 ř.z., o dotaci katolického duchovenstva ve správě duchovní ustanovený nejmenší příjem zvyšuje se pro světské a řeholní kněze, pro tyto pokud dle zákona ze dne 19. září 1898 č. 176 ř.z., mají kongruu, vztažmo doplněk kongruy po každých pěti letech před působností nebo po působnosti tohoto zákona v duchovní správě nebo v jiné veřejné církevní službě ztrávených až včetně do 40. roku služby pokaždé o sto (100) korun.

 

Zvýšení nejmenšího příjmu na základě předcházejícího předpisu připadlé náleží knězi, i když byl převzat na odpočinek, jako zvýšení odpočinkového platu v obrazci II. k zákonu č. 176/1898 ř.z. ustanoveného.

 

Pokud toto zvýšení není uhrazeno příijmy s duchovním úřadem stále spojenými, budiž zapraveno z náboženských fondů, vztažmo z jejich státní dotace.

 

§ 2

 

Nárok na toto zvýšení budiž od duchovního správce ku platnosti tím přiveden, že podá přiznání, nebo kdyby bylo takové přiznání již podáno, že jej skrze ordinariát oznámí, a počíná se prvním dnem měsíce po dokonání rozhodné služební doby následujícího.

 

§ 3

 

Toto zvýšení bude navždy nebo na určitý čas zastaveno, když bylo na to v řádném řízení (§ 27 zákona ze dne 7. května 19874, č. 50 ř.z.) nalezeno.

 

Následky takového nálezu mohou býti prominuty po slyšení biskupa diecésního.

 

§ 4

 

Má-li duchovní správce na odpočinek převzatý zvláštní tělesné vady nebo jsou-li tu jiné okolnosti zřetele hodné, ministr věcí duchovních může jemu povoliti výjimečně vyšší výslužné, nežli by mu náleželo podle obrazce II. k zákonu č. 176/1898 ř.z., avšak toliko až do nejvyššího obnosu 2000 K.

 

§ 5

 

Zvýšení nejmenšího příjmu neb odpočinkového platu v tomto zákonu ustanovené přísluší od 1. ledna 1907 jednou třetinou, od 1. ledna 1908 dvěma třetinami a od 1. ledna 1909 celým obnosem.

 

§ 6

 

Ministrovi věcí duchovních a vyučování a finančnímu ministrovi jest uloženo, aby ve skutek uvedli tento zákon.