Vyhláška č. 572/1990 Sb.
federálního ministerstva zahraničního obchodu
o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 17.12.1990
Účinnost od: 01.01.1991
Zrušeno: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 94/1990 Sbírky zákonů na straně 2175

Pozn.: ztráta platnosti dnem 31.12.1993;

572/1990Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 17. prosince 1990
o osvobození zboží dováženého pro potřebu
státem registrovaných církví, náboženských společností,
řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních
zařízení od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. stanoví:

§ 1

(1) Od cla se osvobozuje zboží dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací a jejich charitativních zařízení,

(2) Zboží se osvobozuje za podmínky, že nebude dále prodáváno nebo jinak zcizováno nebo používáno k výdělečným účelům.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.

Ministr:
v.z. Ing. Brabec v.r.
I. náměstek