Vládní nařízení
č. 578/1990 Sb.
vlády České a Slovenské Federativní republiky
o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 20.12.1990 
Účinnost od: 01.01.1991 
Zrušeno: 01.03.1993 pro ČR předpisem: 86/1993 Sb.     

OBSAH:

§ 1       Základní plat
§ 2       Hodnostní přídavek
§ 3       Odměny
§ 4       Zrušovací ustanovení
Příl.1    Příl.1 k nařízení vlády ČSFR č. 578/1990 Sb.


              578/1990 Sb.
             NAŘÍZENÍ VLÁDY
       České a Slovenské Federativní Republiky
          ze dne 20. prosince 1990
  o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví
          náboženských společností

   Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle
§ 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
církví a náboženských společností státem:

                § 1

              Základní plat

   (1) Základní  plat  duchovních  církví  a  náboženských
společností (dále jen "duchovní") činí měsíčně při započitatelné
době duchovenské činnosti:

platový    délka duchovenské    stupnice A    stupnice B
stupeň činnosti           Kčs/měsíčně   Kčs/měsíčně

 1      kratší než 3 roky     2 000      1 800
 2      od 3 do 6 let       2 150      1 950
 3      od 6 do 9 let       2 300      2 050
 4      od 9 do 12 let      2 450      2 200
 5      od 12 do 15 let      2 600      2 350
 6      od 15 do 18 let      2 750      2 500
 7      od 18 do 21 let      2 900      2 600
 8      od 21 do 24 let      3 050      2 750
 9      od 24 do 27 let      3 200      2 900
 10      od 27 do 30 let      3 350      3 000
 11      delší než 30 let     3 500      3 150

   (2) Stupnice A platí pro duchovní s vysokoškolským vzděláním
pro výkon duchovenské činnosti. Stupnice B platí pro duchovní s
jiným než vysokoškolským vzděláním. Počínaje platovým stupněm 4
může příslušná církev nebo  náboženská společnost (dále jen
"církev") nesplnění vysokoškolského vzdělání prominout a uplatnit
stupnici A.

   (3) K ocenění vysoké kvality výkonu duchovenské činnosti může
příslušná církev zvýšit základní plat stanovený pro příslušný
platový stupeň až o 20%.

   (4) Zápočet doby duchovenské  činnosti stanoví příslušná
církev. Při stanovení doby duchovenské činnosti může příslušná
církev započítat i dobu před výkonem duchovenské činnosti v
rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro
výkon této činnosti. Dále může příslušná církev započítat i dobu,
po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodu
svého náboženského přesvědčení, popřípadě dobu, po kterou nemohl z
tohoto důvodu vykonávat duchovenskou činnost.

   (5) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu
počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dosažení
doby duchovenské činnosti uvedené v odstavci 1; je-li tímto dnem
první den kalendářního měsíce, náleží základní plat ve vyšším
platovém stupni od tohoto dne. 

                § 2

            Hodnostní přídavek

   (1) Duchovnímu  přísluší hodnostní  přídavek podle  jeho
zařazení do stupnic stanovených  v příloze tohoto nařízení.
Hodnostní přídavek duchovních činí v I. stupnici nejvýše 800 Kčs,
ve II. stupnici nejvýše 1 200 Kčs, ve III. stupnici nejvýše 1 800
Kčs a ve IV. stupnici nejvýše 2 800 Kčs měsíčně.

   (2) Pravidla pro určení výše tohoto přídavku v jednotlivých
stupnicích stanoví příslušná církev. 

                § 3

               Odměny

   Církev  může ze  svých vlastních  prostředků poskytovat
duchovním odměny. Pravidla pro přiznání odměn a jejich výši
stanoví příslušná církev. 

                § 4

            Zrušovací ustanovení

   Zrušují se:

 1. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2
   vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
   církve římskokatolické státem,
 2. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2
   vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
   církve československé státem,
 3. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2
   vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
   evangelických církví státem,
 4. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2
   vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
   církve pravoslavné státem,
 5. ustanovení § 9, odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2
   vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
   náboženských společností státem,
 6. nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
   47/1981  Sb., o  úpravě osobních  požitků poskytovaných
   československým  státem duchovním  církví a náboženských
   společností. 

                § 5

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991. 

              Čalfa v. r.

                Příl.1
       k nařízení vlády ČSFR č. 578/1990 Sb.

      Stupnice pro přiznání hodnostního přídavku

   Pro přiznání hodnostního přídavku se zařazují duchovní v
jednotlivých církvích a náboženských společnostech do stupnic
takto:

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

 I. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,
 II. konzistorní  kancléři,  ordinariátní  sekretáři,  sídelní
   kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,
III. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři
   diecézí, světící biskupové,  vyšší představení řeholních
   společenství,
 IV. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři,

B. Československá církev husitská

 I. samostatní duchovní správcové (faráři a zatímní faráři),
 II. diecézní tajemníci, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení
   úřadu patriarchy,
III. vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci ústřední rady, ředitel
   kanceláří ústřední rady, přednostové odborů úřadu patriarchy,
   generální vikář,
 IV. patriarcha, biskupové,

C. Českobratrská církev evangelická

 I. seniorátní diakoni a seniorátní vikáři, diakoni a vikáři,
   samostatně spravující sbor, faráři,
 II. duchovenští  členové  seniorátních  výborů,  duchovenští
   tajemníci synodní rady,
III. konsenioři,  duchovenští členové  synodní  rady, vedoucí
   tajemník synodní rady,
 IV. senioři, synodní senior, náměstek synodního seniora,

D. Pravoslavná církev

 I. duchovní  správcové, duchovenští  zaměstnanci ve  službě
   eparchiální a metropolitní rady,
 II. okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu
   eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru
   eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů,
   igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci
   biskupů,
III. archimandrita, kancléř a  vícekancléř metropolitní rady,
   metropolitní  protopresbyter,  ředitelé  eparchiální  a
   metropolitní kanceláře,
 IV. metropolita,   arcibiskupové,   eparchiální  biskupové,
   biskupové-vikáři,   správci   eparchií,   metropolitní
   administrátoři,

E. Židovská náboženská obec

 I. Šames,
 II. Mašqiah, kantor,
III. vrchní kantor,
 IV. vrchní rabín, rabín,

F. Starokatolická církev

 I. faráři,
 II. členové katedrální kapituly (děkan kapituly a kanovníci),
III. generální vikář,
 IV. biskup,

G. Slezská evangelická církev a. v.

 I. faráři,
 II. duchovenští  členové  seniorátních  výborů,  duchovenští
   tajemníci církevního ústředí,
III. náměstek biskupa, členové církevní rady, senioři,
 IV. biskup,

H. Slovenská evangelická církev a. v.

 I. kaplani a diakoni samostatně spravující sbor, faráři,
 II. konsenioři,  duchovenští  členové  seniorátních  výborů,
   duchovenští tajemníci církevního ústředí,
III. senioři,  duchovenští členové  ústředního orgánu církve,
   vedoucí tajemník církevního ústředí,
 IV. biskupové, generální biskup,

I. Reformovaná křesťanská církev na Slovensku

 I. leviti a kaplani samostatně spravující sbor, faráři,
 II. konsenioři,  duchovenští  členové  seniorátních  výborů,
   duchovenští členové církevního ústředí,
III. členové synodní rady, generální tajemník, duchovenští členové
   ústředního orgánu církve, senioři,
 IV. biskup a jeho náměstkové,

J. Bratrská jednota baptistů

 I. kazatelé,
 II. členové Rad,
III. tajemníci Rad,
 IV. předsedové Rad,

K. Církev bratrská

 I. kazatelé,
 II. členové Rad,
III. tajemníci Rad,
 IV. předsedové Rad,

L. Jednota bratrská

 I. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,
 II. presbyteři,
III. členové Úzké rady, ústřední tajemník,
 IV. předseda Úzké rady, biskup,

M. Evangelická církev metodistická

 I. kazatelé,
 II. členové Církevní rady,
III. tajemník a předseda duchovní správy v SR,
 IV. superintendent,

N. Novoapoštolská církev

 I. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,
 II. staršina,
III. náměstek hlavního kazatele,
 IV. hlavní kazatel,

O. Náboženská společnost československých unitářů

 I. duchovní samostatně spravující sbor,
 II. tajemníci oblastí a ústředí,
III. oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,
 IV. ústřední duchovní správce,

P. Evangelické církve

 I. samostatní duchovní správcové, diakoni,
 II. duchovenští  členové  vyšších  správních  orgánů církve,
   tajemníci církevního ústředí,
III. duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové
   duchovenského  představitele  církve,  vedoucí  tajemník
   církevního ústředí,
 IV. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a
   duchovenský představitel celé církve.