zpet na puvodni stranku

Zákon č. 58/1950 Sb.
Národního shromáždění
o vysokých školách

(§§ 33 a 34 tohoto zákona)

zde je možno stáhnout celý text tohoto předpisu v původním znění 58/1950 Sb. k 5.10.1956
(verze v Ms WORD)

Schváleno (Vydáno): 18.05.1950
Účinnost od: 03.06.1950
Zrušeno: 10.05.1990
Uveřejněno v č. 27/1950 Sbírky zákonů na straně 114

Zrušen předpisem: 163/1990 Sb.

stav textu k: 5.10.1956 (do novely č. 46/1956 Sb.)

§ 33

(1) Bohoslovecká fakulta Karlovy univerzity v Praze se vyjímá ze svazku této univerzity.

(2) Cyrilo-Methodějská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci se vyjímá ze svazku této univerzity.

§ 34

(1) Vrchní správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33, jakož i nad Husovou čs. evangelickou fakultou bohosloveckou v Praze, nad Katolickou bohosloveckou fakultou v Bratislavě a nad Slovenskou evangelickou bohosloveckou fakultou v Bratislavě, vykonává ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní.

(2) Organizaci fakult uvedených v odstavci 1 a v § 33, jejich zřizování, rušení, slučování a dělení, určování nebo změnu jejich sídel a názvů provádí vláda nařízením.

(3) Studijní a zkušební předpisy pro tyto fakulty vydává Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění.

(4) V ostatním se tento zákon na bohoslovecké fakulty nevztahuje.