Zákon č. 582/1991 Sb.
České národní rady
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 17.12.1991 Účinnost od: 01.01.1992
  Uveřejněno v č. 111/1991 Sbírky zákonů na straně 2890

		   § 36

        Příslušnost organizací k plnění úkolů
        při provádění důchodového pojištění


   Úkoly v důchodovém pojištění plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je
  zaměstnanec v pracovním poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby
  konají službu,
c) členů  družstev,  kteří  nejsou  v pracovněprávním vztahu
  k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou
  jím odměňováni, toto družstvo,
d) společníků  a  jednatelů  společnosti  s ručením omezeným
  a komanditistů  komanditní  společnosti,  kteří  nejsou
  v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro
  ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato
  společnost,
e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa
  sociálního zabezpečení,
f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti
  organizace, která uzavřela se zaměstnancem tuto dohodu,
g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h) členů obecních zastupitelstev, kterým jsou vypláceny odměny
  jako dlouhodobě uvolněným  členům obecních zastupitelstev,
  orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců obce,
ch)poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu
  příslušná kancelář zákonodárného sboru,
i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu
  Nejvyšší kontrolní úřad,
l) ředitele Bezpečnostní informační služby tato služba,
m) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba,
  která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
n) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních
  zařízeních, okresní úřad, který pěstounům vyplácí odměnu za
  výkon pěstounské péče,
o) osob zařazených k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu
  odnětí svobody nebo ve vazbě věznice,
p) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem
  na střední nebo vysoké škole v České republice, tato škola,
q) osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání
  úřad práce,
r) osob se změněnou pracovní schopností připravujících se pro
  pracovní uplatnění organizace, u níž se příprava provádí, nebo
  výcvikové středisko (zařízení) pro občany se změněnou pracovní
  schopností, v němž se tato osoba připravuje pro pracovní
  uplatnění,
s) osob konajících civilní službu příslušný orgán, který vydal
  povolávací příkaz k nastoupení civilní služby,
t) osob  pobírajících  dávky  nemocenského  pojištění  (péče)
  nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti, která
  zakládala nemocenské pojištění (péči), z něhož jsou tyto dávky
  vypláceny,  organizace  nebo  okresní  správa  sociálního
  zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
u) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná
  okresní správa sociálního zabezpečení.
------------------------------------------------------------------
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.