Citace: 68/2002 Sb.

Částka: 31/2002 Sb., Rozeslána dne: 19. února 2002

Na straně (od-do): 1580-1581

Datum přijetí: 11. února 2002

Datum účinnosti od: 1. března 2002

 


 

68

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 11. února 2002,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví
a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

Čl. I

 

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb. a nařízení vlády č. 322/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:

"c) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,1) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se duchovní současně připravoval na povolání v denním studiu1a) nebo v prezenčním studiu,1b)

_____________________________
1) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

1a) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

1b) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b) a 1c) se označují jako poznámky pod čarou č. 1c) a 1d), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


2. V § 1 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene c),".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

3. V § 1 odst. 5 se číslice "42,5" nahrazují číslicemi "40".

4. V § 2 odst. 4 se číslice "42,5" nahrazují číslicemi "40".

5. Nadpis přílohy č. 1 zní: "ZAŘAZENÍ DUCHOVNÍCH DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE VYKONÁVANÝCH DUCHOVENSKÝCH ČINNOSTÍ".

6. V příloze č. 1 se slova "Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, pastorační asistenti" nahrazují slovy "Duchovní vykonávající duchovenskou činnost jako nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, popřípadě pastorační asistenti".

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů

(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

I.

II.

III.

IV.

V.

1

do 3 let

6590

7310

8100

9150

10390

2

do 6 let

6940

7690

8530

9650

10960

3

do 9 let

7310

8080

8950

10150

11540

4

do 12 let

7640

8480

9390

10660

12120

5

do 15 let

8020

8850

9820

11170

12690

6

do 18 let

8360

9250

10250

11680

13270

7

do 21 let

8710

9640

10690

12180

13840

8

do 24 let

9070

10040

11120

12680

14430

9

do 27 let

9420

10410

11550

13180

15010

10

nad 27 let

9770

10810

11990

13700

15580".

 

 

Čl. II


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2002.

Předseda vlády:

 

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

 

PhDr. Špidla v. r.