68/1948 Sb.
ZÁKON
o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 17.03.1948
Účinnost od: 01.12.1945
Zrušeno: 01.11.1949 předpisem: 218/1949 Sb.


68/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 1948
o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a
náboženských společností kongruálních a dotačních.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1) K doplňkům nejnižšího příjmu (kongruy) duchovenstva církví a náboženských společností kongruálních přísluší počínajíc dnem 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek. Tento přídavek činí Kčs 3000,- u svobodného a Kčs 5400,- u ženatého. Mimo to náleží přídavek na děti, na něž přísluší výchovné. Tento přídavek činí za dobu od 1. prosince 1945 do 31. prosince 1946 Kčs 1800,- na každé dítě a od 1. ledna 1947 činí

 při 1 dítěti  ..............  Kčs 1800,-,
 na 2 děti   ..............  Kčs 4200,-,
 na 3 děti   ..............  Kčs 7200,-,
 na 4 děti   ..............  Kčs 10800,-,
 na 5 dětí   ..............  Kčs 15000,-,
 na 6 dětí   ..............  Kčs 19800,-,
 na 7 dětí   ..............  Kčs 25200,-,

a za každé další dítě vždy o Kčs 6 000,-- ročně více.

(2) Duchovní, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, se posuzuje jako duchovní svobodný.

§ 2

Zvláštní přídavky podle § 1 jsou splatné měsíčně zároveň s doplňkem kongruy a nejsou součástí pensijní základny. Vyměřuje se z nich pojistné podle předpisů o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných); z přídavků na děti však jen za dobu do 31. prosince 1946. Od 1. ledna 1947 nejsou přídavky na děti podrobeny dani důchodové, po př. dani ze mzdy.

§ 3

Církvím a náboženským společnostem dotačním dostane se ze státní pokladny doplatku dotace k tomu účelu, aby svým duchovním mohly vypláceti zvláštní přídavky obdobně podle ustanovení tohoto zákona, jsou-li u nich splněny podmínky, za kterých by se jim dostalo tohoto přídavku, kdyby byli duchovními církví a náboženských společností kongruálních. Též tyto přídavky jsou osvobozeny od pojistného a od daně důchodové, po př. daně ze mzdy v rozsahu, stanoveném pro přídavky duchovních církví a náboženských společností kongruálních.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.

Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Dolanský v. r.