Zákon

ze dne 31. prosince 1894 č. 7/1895 ř.z.,
jímž se vydávají doplňky ku § 36 zákona ze dne 7. května 1874 (ř.z. č. 50).
(uhražování potřeb katolických obcí farních)

 

§ 1

 

K odvádění dávek, jež jest předepsati dle § 36 zákona ze dne 7. května 1874, ř.z. č. 50, pro potřeby farních (duchovní správy) obcí, buďte také přidržáni:

a)   ve farním (duchovní správy) okresu nebydlící katolíci téhož ritu,

b)   právnické osoby, společnosti a společenstva, které stanovami výlučně nebo převážně nesledují účelů některého jiného vyznání nebo některého jiného ritu,


obojí pak poplatníci tito pod tou podmínkou, že jest jim předepsána pozemková nebo domovní daň z usedlostí, ve farním (duchovní správy) okresu ležících, nebo že mají ve farním (duchovní správy) okresu provozovnu nebo závodní správu některého podniku nebo zaměstnání, začež jim daň z výdělku nebo z příjmu jest předepsána v některé berní obci, jejíž území zcela nebo zčásti leží v okresu farním.

 

§ 2

 

Měřítkem pro přidržení poplatníků v § 1 jmenovaných jest při dani pozemkové a dani domovní daň státní z usedlostí ve farním (duchovní správy) okresu ležících, při budovách dočasně od daně osvobozených ideální (neplatitelná) domovní daň nájemní a domovní daň třídní.

 

U daně z výdělku a z příjmu celá berně poplatníkova i s mimořádnou přirážkou, v berní obci v § 1 dotčené podepsanou, jest zpravidla měřítkem dávky.

 

U právnických osob, společností a společenstev čítán buď však toliko onen díl daní, řečených v předcházejících dvou odstavcích, který jest úměrným počtu katolického obyvatelstva příslušného ritu, jehož potřeby mají býti uhrazeny dávkou, v berní obci k veškerému jejímu obyvatelstvu.

 

§ 3

 

Jestliže některá dle předepsané daně z výdělku nebo z příjmu poplatná, fysická nebo právnická osoba, společnost nebo společenstvo má provozovny nebo závodní správy v několika farních (duchovní správy) okresích, které leží v obvodě téže berní obce, tedy daň z výdělku a z příjmu, vztažmo její kvota podle § 2 vyšetřená, budiž pro výpočet dávky rozdělena na příslušné farní (duchovní správy) okresy dle počtu katolického obyvatelstva onoho ritu, jehož potřeby dávkou mají býti uhrazeny.

 

§ 4

 

Obyvatelstvo pro výpočet dávky buď čítáno dle čísel při posledním svou dobou sčítání lidu vyšetřených.

 

§ 5

 

Pro výpočet dávek v bydlišti poplatníkově nesmějí více včítány býti ony berní částky, které podle tohoto zákona mají býti základem dávky v jiných farních (duchovní správy) okresích.

 

§ 6

 

Jestliže některá z fysických nebo právnických osob v § 1 dotčených, následkem patronátu jest povinna přispěti k farním příplatkům, tedy není povinna dávkou podle předcházejících ustanovení vyměřenou, je-li dávka tato rovně velká nebo menší nežli příspěvek patronátní. Je-li však tato dávka větší něžli patronátní příspěvek, budiž mimo patronátní příspěvek zapraven toliko onen přebytek, o který dávka převyšuje příspěvek patronátní.

 

§ 7

 

Zemskému zákonodárství jest vyhrazeno, aby v mezích tohoto zákona vydalo podrobnější ustanovení vykonávací.

 

§ 8

 

Zemskému zákonodárství jest vyhrazeno ustanoviti, zda a pokud členové farní obce, kteřé náležejí ku kostelu filálnímu, zejména tenkráte, když u kostela tohoto zřízen jest zvláštní duchovní, mají býti osvobozeni od poplatné povinnosti k mateřskému kostelu a faře.

 

§ 9

 

Spory z tohoto zákona rozhodují správní úřadové v řádném průběhu instancí

 

§ 10

 

Mému ministrovi věcí duchovních a vyučování a mému ministrovi věcí vnitřních jest uloženo, aby ve skutek uvedli tento zákon.