70/1968 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1968
hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem.

zpet na puvodni stranku

původní znění podle 70/1968 Sb.

70/1968 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1968
o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem

Změna: 146/1971 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

§ 1

Pro hospodářské zabezpečení církve řeckokatolické státem platí obdobně vládní nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem.

§ 2

Majetek, který je ke dni počátku účinnosti tohoto nařízení považován za majetek pravoslavné církve v Československu, se rozdělí dohodou mezi oběma církvemi, která podléhá schválení krajským národním výborem. Pokud nedojde k dohodě do 6 měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, rozhodne o majetku na Slovensku pověřenectvo Slovenské národní rady pro kulturu a informace, o majetku v českých zemích ministerstvo kultury a informací.

§ 3

(1) Pro vyřešení otázek souvisejících s činností řeckokatolické církve zřizují krajské národní výbory, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně podle ustanovení § 57 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, správní komise složené též z představitelů obou církví.

(2) Do působnosti komise náleží:

  • rozhodovat o udělení souhlasu ke zřízení duchovenských míst církve řeckokatolické,
  • rozhodovat o udělení státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti duchovním církve řeckokatolické I. a II. stupnice,
  • napomáhat při uzavření dohody o rozdělení majetku a schvalovat uzavřené dohody, popř. předkládat ministerstvu kultury a informací (pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace) k rozhodnutí případy, ve kterých nedojde k dohodě.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Husák v.r.


70/1968 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1968
o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

§ 1

Pro hospodářské zabezpečení církve řeckokatolické státem platí obdobně vládní nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem.

§ 2

Majetek, který je ke dni počátku účinnosti tohoto nařízení považován za majetek pravoslavné církve v Československu, se rozdělí dohodou mezi oběma církvemi, která podléhá schválení krajským národním výborem. Pokud nedojde k dohodě do 6 měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, rozhodne o majetku na Slovensku pověřenectvo Slovenské národní rady pro kulturu a informace, o majetku v českých zemích ministerstvo kultury a informací.

§ 3

(1) Pro vyřešení otázek souvisejících s činností řeckokatolické církve zřizují krajské národní výbory podle ustanovení § 57 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, správní komise složené též z představitelů obou církví.

(2) Do působnosti komise náleží:

  • rozhodovat o udělení souhlasu ke zřízení duchovenských míst církve řeckokatolické,
  • rozhodovat o udělení státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti duchovním církve řeckokatolické I. a II. stupnice,
  • napomáhat při uzavření dohody o rozdělení majetku a schvalovat uzavřené dohody, popř. předkládat ministerstvu kultury a informací (pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace) k rozhodnutí případy, ve kterých nedojde k dohodě.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Husák v.r.