72 

 

ZÁKON

 

ze dne 14. března 1990,

 

kterým se mění a doplňuje branný zákon

 

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

7. Za § 8 se vkládá nový § 9, který včetně nadpisu zní:

 

"§ 9

 

Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě

 

(1) Výkon ústavou zaručených práv a svobod vojáků v činné službě může být omezen jen na základě zákona.

 

(2) Vojákům v činné službě je zaručena svoboda projevu náboženského vyznání, včetně účasti na náboženských obřadech a umožnění vstupu do vojenských objektů duchovním státem uznaných církví, pokud tomu nebrání povinnosti při výkonu služby.

 

(3) Vojákům v činné službě1) s výjimkou vojáků povolaných na vojenské cvičení se po dobu výkonu této služby přerušuje členství a činnost v politických stranách a v politických hnutích.".

 

 

účinnost 14.3.1990,

zrušen;