Zákon č. 73/1990 Sb.
Federálního shromáždění
o civilní službě

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 14.03.1990
Účinnost od: 14.03.1990
Zrušeno: 16.01.1992

Uveřejněno v č. 17/1990 Sbírky zákonů na straně 323

Zrušen předpisem: 18/1992 Sb.

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Civilní službou je veřejně prospěšná služba občana, kterou je podle tohoto zákona povinen, jestliže mu náboženské vyznání nebo morální přesvědčení brání ve výkonu vojenské činné služby. 1)

(2) Občan vykoná civilní službu formou pomocných činností v organizacích nezainteresovaných na zisku, a to v oblasti zdravotnictví, sociální oblasti, v oblasti ochrany životního prostředí, při likvidaci následků živelních pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech, které stanoví vláda Československé socialistické republiky.

(3) Civilní služba je o polovinu delší než vojenská činná služba, místo níž se vykonává.

(4) Výkonem civilní služby nesmějí občanu, který ji vykonává, vzniknout neodůvodněné výhody proti těm občanům, kteří vykonávají vojenskou činnou službu.
------------------------------------------------------------------
1) § 20 odst. 2 branného zákona.


§ 6

Povinnosti občana v civilní službě

(1) Občan je povinen podle pokynů organizace osobně vykonávat v organizaci všechny činnosti v souladu s tímto zákonem, pokud pro něj nejsou nevhodné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a fyzickým schopnostem.

(2) Občan může opustit obec, kde vykonává civilní službu, jen se souhlasem vedoucího organizace nebo jeho statutárního zástupce.

(3) Občan vykonávající civilní službu nesmí být výdělečně činný v pracovním nebo obdobném poměru.

(4) Duchovní církví a náboženských společností mají právo vykonávat pastorační činnost po splnění povinností stanovených v tomto zákoně.