zákon ze dne 24. května 1928 č. 80 Sb. z. a n.
o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě.

zpet na puvodni stranku

Zákon ze dne 24. května 1928 č. 80 Sb. z. a n.
o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě.

(vybraná ustanovení)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 8

(1) Ministerstvo školství a národní osvěty může odpočivným požitkům povoliti příplatek do výše 3.000 Kč ročně nemajetným duchovním kongruálních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných (§§ 1 a 4 odst. 1 zákona ze dne 25. června 1926 č. 122 Sb. z. a n., o úpravě platů duchovenstva církví...), kteří vstoupili do výslužby před 1. lednem 1926. Takový příplatek může povoliti ministerstvo školství a národní osvěty k zaopatřovacím platům nemajetných pozůstalých po uvedených duchovních, kteří vstoupili do výslužby nebo zemřeli před 1. lednem 1926.

(2) Přesahuje-li však příplatek 20% řádných odpočivných nebo zaopatřovacích požitků, poskytovaných z prostředků státních nebo z prostředků fondů státem spravovaných, může býti poskytnut pouze do té míry, aby dosavadní celkkové odpočivné požitky duchovního nebo zaopatřovací platy pozůstalých po něm dosáhly příplatkem nejvýše nejnižší výměru odpočivného nebo zaopatřovacího platu, která by platila pro duchovního a pozůstalé po něm podle § 2 zákona č. 122/1926 Sb. z. a n.

(3) Nekongruálním církvím a náboženským společnostem (§ 5 zákona č. 122/1926 Sb. z. a n.) může ministerstvo školství a národní osvěty na zbytek prvního lustra po případě později na lustra další poskytnouti takovou částku, aby jejich duchovní a pozůstalí po nich mohli dostati příplatek v mezích ustanovení odst. 1 a 2.

§ 11

Zákon ten nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1928 a provedou jej zúčastnění členové vlády